คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงานคลังความรู้ -การเงิน พัสดุ

คลังความรู้ -นโยบายและแผน

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานผู้เขียน
ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มนโยบายและแผน 
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน 
แสดง 2 รายการจากหน้า คลังความรู้ -นโยบายและแผน จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ - นิเทศติดตามฯ

คลังความรู้สำหรับการปฏิบัติงาน-กลุ่มนิเทศติดตามฯผู้เขียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สพฐ. [ 4 กรกฎาคม 2561] 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 สพฐ. 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ 
หนังสือ การปฏิรูปโรงเรียน แนวความคิด "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง : ชาโต มานาบุ ชาโต มานาบุ เผยแพร่โดย สสส. 
นโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบาย สพฐ. ปี 2562 สพฐ. 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 สพฐ. 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การประชุม ผอ.สพท. 2/2562 
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สพฐ. 
โรงเรียนร่วมพัฒนา สพฐ. 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปลูกสำนึกรักสิ่งแวดล้อม สพฐ. 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ. 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพฐ. 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ สพฐ. 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพฐ. 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ สพฐ. 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี สพฐ. 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สพฐ. 
สมรรถนะกับศึกษานิเทศก์แนวใหม่ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี 
ศึกษานิเทศก์ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สนฐ. 
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. 
แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. 
แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. 
ระเบียบงานสารบัญ ราชกิจจานุเบกษา 
การนิเทศบูรณาการ สนฐ. 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพฐ. 
รวบรวม คำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สพฐ. 
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  ราชกิจจานุเบกษา 
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม ราชกิจจานุเบกษา 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษา 30 เมษายน 2562 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพฐ. 
Test-Blueprint กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม OpenStat สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม PSPP (เบื้องต้น) ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
โปรแกรม InStat+ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด รวบรวมและเผยแพร่ 
คู่มือ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม InStat+" ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การสร้าง QR code ด้วย Mozilla FireFox และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การสร้าง QR code ด้วย Google Chrome และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 2561 สพฐ. 
คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การประยุกต์ใช้ QR code ในการจัดการเรียนรู้ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สำนักนายกรัฐมนตรี  
คู่มือปฏิบัติงาน "กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา" สพฐ. 
คุ่มือปฏิบัติการสำหรับผู้ดูและระบบ คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสร้าง QR code  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
แสดง 54 รายการจากหน้า คลังความรู้ - นิเทศติดตามฯ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ -บริหารงานบุคคล

คลังความรู้ -ส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานผู้เขียน
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้-ส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานเจ้าของผลงาน
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิขการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ นายสายันต์ ดวงบัณฑิต  
แสดง 1 รายการจากหน้า เผยแพร่ผลงานวิชาการ จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »