คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน
คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน

คลังความรู้ -การเงิน พัสดุ

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานคำอธิบาย
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้-การเงิน พัสดุ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ -นโยบายและแผน

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานคำอธิบาย
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้ -นโยบายและแผน จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ - นิเทศติดตามฯ

คู่มือ แบบฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานคำอธิบาย
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 2561 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลา ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีลงเวลาสำหรับใช้ในการประชุม 
การประยุกต์ใช้ QR code ในการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ QR code ในการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
คู่มือปฏิบัติงาน "กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา" คู่มือปฏิบัติงาน "กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา" สำหรับศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คุ่มือปฏิบัติการสำหรับผู้ดูและระบบ คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน  คุ่มือปฏิบัติการสำหรับผู้ดูและระบบ คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสร้าง QR code  คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสร้าง QR code เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
แสดง 7 รายการจากหน้า คลังความรู้ - นิเทศติดตามฯ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ -บริหารงานบุคคล

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานคำอธิบาย
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้ -บริหารงานบุคคล จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ -ส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานคำอธิบาย
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้-ส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ -อำนวยการ

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานคำอธิบาย
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้-อำนวยการ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »