คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงานคลังความรู้ -การเงิน พัสดุ

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานผู้เขียน
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้-การเงิน พัสดุ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ -นโยบายและแผน

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานผู้เขียน
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้ -นโยบายและแผน จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ - นิเทศติดตามฯ

คู่มือ แบบฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงานผู้เขียน
Test-Blueprint กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม OpenStat สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม PSPP (เบื้องต้น) ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
โปรแกรม InStat+ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด รวบรวมและเผยแพร่ 
คู่มือ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม InStat+" ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การสร้าง QR code ด้วย Mozilla FireFox และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การสร้าง QR code ด้วย Google Chrome และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 2561 สพฐ. 
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลา กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
การประยุกต์ใช้ QR code ในการจัดการเรียนรู้ ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สำนักนายกรัฐมนตรี  
คู่มือปฏิบัติงาน "กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา" สพฐ. 
คุ่มือปฏิบัติการสำหรับผู้ดูและระบบ คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสร้าง QR code  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
แสดง 18 รายการจากหน้า คลังความรู้ - นิเทศติดตามฯ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ -บริหารงานบุคคล

คลังความรู้ -ส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานผู้เขียน
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้-ส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้ -อำนวยการ

คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับการปฏิบัติงานผู้เขียน
แสดง 0 รายการจากหน้า คลังความรู้-อำนวยการ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานเจ้าของผลงาน
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิขการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ นายสายันต์ ดวงบัณฑิต  
แสดง 1 รายการจากหน้า เผยแพร่ผลงานวิชาการ จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »