ชุมชนนักปฏิบัติ

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนเฟสบุ๊ค


https://www.facebook.com/tablethelpssk3/?fref=ts
   
Comments