ข้อมูลพื้นฐาน

ดาวน์โหลด >> ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

1. สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา                                                                        

           1.1    ที่ตั้ง/อาณาเขต/การคมนาคม

                    ที่ตั้ง    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 8 ตำบล

หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่างละติจูด 14-15 องศาเหนือ และลองติจูด 104 -105 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟเป็นระยะทางประมาณ 515 กิโลเมตร  ทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ  538 กิโลเมตร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตปกครอง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ     ขุขันธ์  อำเภอปรางค์กู่  อำเภอไพรบึง  และอำเภอภูสิงห์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,388.68 ตารางกิโลเมตร รายละเอียดดังแผนภาพ 1

อาณาเขต

ทิศเหนือ  จรดกับอำเภอวังหินและอำเภอพยุห์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  และอำเภออุทุมพรพิสัย  อำเภอห้วยทับทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2                          

                    ทิศใต้  จรดกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวทิวเขาพนมดงรัก      

ทิศตะวันออก  จรดกับอำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4                                                                                                      

                    ทิศตะวันตก  จรดกับอำเภอสำโรงทาบ อำเภอศรีณรงค์ อำเภอสังขะ และอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

แผนภาพ 1  อาณาเขตของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

อัตราส่วน 1 : 2,000 ตร.กม.

 1.2  สภาพภูมิประเทศและการคมนาคม

สภาพภูมิประเทศ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ยกเว้นทางด้านทิศใต้ที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ย สลับกับที่ราบเชิงเขา มีลำห้วยสำคัญ คือ ห้วยศาลา ห้วยตึ๊กชู  ห้วยสำราญ  ห้วยเหนือ  ห้วยทับทันและ  ห้วยทา  ซึ่งมีลำห้วยสำราญและห้วยทับทันเป็นเส้นกั้นอาณาเขตด้านตะวันตกและลำห้วยทาเป็นเส้นกั้นอาณาเขตด้านตะวันออก

          การคมนาคม                                                                                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่ในอำเภอขุขันธ์                การคมนาคมภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ใช้เส้นทางหลัก คือ เส้นทาง        หมายเลข 24 (โชคชัย – เดชอุดม) ตัดผ่านอำเภอภูสิงห์  อำเภอขุขันธ์ และอำเภอไพรบึง  การคมนาคม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ไปอำเภอไพรบึงใช้เส้นทางหมายเลข  2111  ระยะทาง 23  กิโลเมตร  ไปอำเภอปรางค์กู่ใช้เส้นทางหมายเลข 2167 ระยะทาง 33 กิโลเมตร   และไปอำเภอภูสิงห์ใช้เส้นทางหมายเลข 2341  ระยะทาง  24 กิโลเมตร  รายละเอียดดังแผนภาพ 2

แผนภาพ 2 เส้นทางการคมนาคมภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มี 3 ฤดู  ได้แก่

ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,200 - 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อปี ฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย  26 - 28 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 66 -73

             1.4  การปกครอง

                   การปกครองในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม ใน  4 อำเภอ คือ อำเภอขุขันธ์  อำเภอปรางค์กู่ อำเภอไพรบึง  และอำเภอภูสิงห์ ประกอบด้วย เขตการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 45  แห่ง มีเทศบาล ตำบล จำนวน 5 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ และเทศบาลตำบลไพรบึง เทศบาลตำบลศรีสะอาด เทศบาลตำบลสำโรงพลัน

.            1.5  ประชากร/เศรษฐกิจ.5

                   ประชากร .ประชากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีจำนวน 302,850 คน  ซึ่งในจำนวนนี้มีประชากรในเขตอำเภอขุขันธ์มากที่สุด คิดเป็น  1 ใน 2  ส่วนของจำนวนประชากรทั้งสิ้น  รายละเอียดดังตาราง 1

ตาราง 1  จำนวนประชากร จำแนกเพศเป็นรายอำเภอ

อำเภอ

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ขุขันธ์

73,012

73,339

146,351

ปรางค์กู่

32,519

32,649

65,168

ไพรบึง

18,621

18,751

37,372

ภูสิงห์

27,321

26,638

53,959

รวม

151,473

151,377

302,850

ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่  30 ตุลาคม 2560

                   เศรษฐกิจ ประชากรประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวหอมมะลิ ปลูกพืชไร่  ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย  ปลูกพืชสวน ได้แก่ ยางพารา ปลูกมากในเขตอำเภอภูสิงห์  โครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการขายส่ง ขายปลีกพืชผลทางการเกษตร รายได้เฉลี่ยของประชากร 38,000 บาทต่อคนต่อปี

             1.6  สังคมและวัฒนธรรม ประชากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ร้อยละ 98 นับถือ ศาสนาพุทธ  กลุ่มชนพื้นเมืองในพื้นที่มี  4 กลุ่ม คือ กลุ่มชนเขมร  กลุ่มชนลาว กลุ่มชนส่วย (กูย) กลุ่มชนเยอ จึงมีความหลากหลายในประเพณีและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแต่สามารถดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน  ประเพณีและการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มมีดังนี้    

                   กลุ่มชนเขมร  มีประเพณีและการแสดงพื้นบ้านที่สำคัญ เช่น แซนโฎนตา (เซ่นไหว้ บรรพบุรุษที่ล่วงลับ) รำแม่มวด (รำเซ่นไหว้ภูตผี) รำตรด  กันตรึมเป็นต้น           

                   กลุ่มชนลาว  มีประเพณีที่สำคัญที่เรียกว่า ฮีตสิบสอง (ประเพณีสิบสองเดือน)  เช่น เดือนอ้าย  เดือนยี่  เดือนสาม รำแม่มด (รำเซ่นไหว้ภูตผี) เป็นต้น

                             กลุ่มชนส่วย  มีประเพณีและการแสดงพื้นบ้านที่สำคัญ เช่น พิธีไหว้ศาลปะกำ (ไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์)  รำแกลมอร (รำเซ่นไหว้ภูตผี)  รำสะเอง (รำเซ่นไหว้ภูตผี) เป็นต้น

                   กลุ่มชนเยอ  มีการแสดงพื้นบ้านที่สำคัญ  เช่น การเป่าสะไน เซิ้งสะไน  เป็นต้น

             1.7  แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

                   แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ดังนี้

                   อำเภอขุขันธ์  

1)     หลวงพ่อโต วัดบูรพามหาพุทธาราม (วัดเขียน)  ตั้งอยู่ที่บ้านพราน ตำบลห้วยเหนือ

2)     วัดถ้ำสระพงษ์  ตั้งอยู่ภายในโครงการทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตำบล      ปรือใหญ่

3)     สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งอยู่ภายในโครงการทับทิมสยาม 06  บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่

4)     ปราสาทตาเล็ง  ตั้งอยู่บ้านปราสาท ตำบลกันทรารมย์

5)     พระแก้วนิรมิต วัดบ้านลำภู ตั้งอยู่บ้านลำภู ตำบลใจดี

                   อำเภอปรางค์กู่

1)     ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่บ้านกู่  ตำบลกู่

2)     ปราสาทบ้านทามจาน ตั้งอยู่บ้านทามจาน ตำบลสมอ

3)     แท่งบัลลังก์  ตั้งอยู่บ้านหนองบัวบัลลังก์ ตำบลโพธิ์ศรี

                   อำเภอไพรบึง

1)     วัดบ้านไพรบึง ตั้งอยู่เทศบาลตำบลไพรบึง  ตำบลไพรบึง

2)     หนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้านสวาย ตำบลไพรบึง

3)     ห้วยชลัง ตั้งอยู่บ้านทุ่ม บ้านโพง บ้านกระแมด  ตำบลไพรบึง

4)     วัดบ้านหนองอารี  ตั้งอยู่บ้านหนองอารี ตำบลดินแดง

5)     วัดบ้านปราสาทเยอเหนือ ตั้งอยู่บ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ

                   อำเภอภูสิงห์

1)     เขื่อนห้วยศาลา  ตั้งอยู่บ้านศาลา-บ้านโคกตาล ตำบลโคกตาล

2)     น้ำตกห้วยสวาย ตั้งอยู่บ้านแซรสะโบว  ตำบลดงรัก

3)     น้ำตกนาตราว  ตั้งอยู่บ้านนาตราว ตำบลดงรัก

4)     หลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา  ตั้งอยู่บ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา

5)     ช่องสะงำ  จุดผ่อนปรนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ประตูสู่นครวัด–      

นครธม) ตำบลไพรพัฒนา

6)     วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ ตั้งอยู่บ้านศาลา ตำบลโคกตาล

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา        

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีโรงเรียนทั้งสิ้นจำนวน 198 โรง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 198 โรง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน  2  โรง  รายละเอียดดังตาราง

ตาราง 1  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามสังกัดและชั้นที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2560

 

 

ชั้นที่เปิดสอน

สพฐ.

สช.

รวม

อนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6

140

-

140

อนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3

  56

-

 56

อนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

   2

2

  4

รวม

198

2

200

ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

             โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3 มีโรงเรียน 5 ขนาด  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดที่ 1 (นักเรียน 1-120 คน) รายละเอียดดังตาราง 2

­

ตาราง 2  จำนวนโรงเรียนปีการศึกษา  2560  จำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

ขนาดโรงเรียน

จำนวนโรงเรียน

ขนาดที่ 1 (นร. 1-120 คน)

87

ขนาดที่ 2 (นร. 121-200 คน)

60

ขนาดที่ 3 (นร. 201-300 คน)

26

ขนาดที่ 4 (นร. 301-499 คน)

18

ขนาดที่ 5 (นร. 500-1,499 คน)

 7

ขนาดที่ 6 (นร. 1,500-2,499 คน)

-

ขนาดที่ 7 (นร. 2,500 ขึ้นไป)

-

รวม

                198

ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560     

             ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 33,993 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ จำนวน 1,964 ห้อง รายละเอียดดังตาราง 3

ตาราง 3  อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ชั้น

นักเรียน

ห้องเรียน

อัตราส่วนนักเรียน : ห้อง

อนุบาลปีที่ 1 (อนุบาล 3 ขวบ)

        233

         21

11 : 1

อนุบาลปีที่ 2

      3,609

       213

17 : 1

อนุบาลปีที่ 3

      3,820

       217

18 : 1

รวม

     7,662

       451

17 : 1

ประถมศึกษาปีที่ 1

      3,685

       219

17 : 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

      3,574

       218

16 : 1

ประถมศึกษาปีที่ 3

      3,626

       218

17 : 1

ประถมศึกษาปีที่ 4

      3,708

       219

17 : 1

ประถมศึกษาปีที่ 5

      3,693

       218

17 : 1

ประถมศึกษาปีที่ 6

      3,567

       214

17 : 1

รวม

    21,853

    1,306

17 : 1

มัธยมศึกษาปีที่ 1

      1,458

        64

23 : 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

      1,362

        65

21 : 1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

      1,403

        69

20 : 1

รวม

     4,223

      198

21 : 1


ตาราง
3  อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)

 

ชั้น

นักเรียน

ห้องเรียน

อัตราส่วนนักเรียน : ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช. 1

         86

          3

29 : 1

มัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช. 2

         82

          3

27 : 1

มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. 3

         87

          3

29 : 1

รวม

       255

          9

28 : 1

รวมทั้งสิ้น

   33,993

    1,964

 

ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560)

.    

     ปีการศึกษา 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีผู้บริหารโรงเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 2,709 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังตาราง 4

ตาราง 4  จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามตำแหน่งและ

            วุฒิการศึกษา

 

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1

   2

   -

   -

      3

ผู้อำนวยการโรงเรียน/   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3

164

    26

  -

    193

ครู

1

682

   905

 7

  1,595

ครูผู้ช่วย

 

   8

   249

 -

    257

พนักงานราชการ

-

   2

   133

   2

    137

ลูกจ้างประจำ

-

  -

    17

  58

     75

ลูกจ้างชั่วคราว

-

  -

   286

119

    405

ศึกษานิเทศก์

1

   4

      -

  -

       5

บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค (2)

1

  18

    20

  -

      39

รวมทั้งสิ้น

7

880

1,636

186

 2,709

ที่มา : สารสนเทศด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2560

             ในปีงบประมาณ 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน 104 คน มีผู้ปฏิบัติงานอยู่จริง จำนวน 68 คน รายละเอียดดังตาราง 5

ตาราง 5  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

             ศรีสะเกษ เขต 3 ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามตำแหน่งและระดับการศึกษา

 

ตำแหน่ง

กรอบอัตรา  กำลัง

มีตัวตนอยู่จริง

ระดับการศึกษา

จำนวน

ร้อยละ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  1

  1

100.00

1

-

-

-

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงสร้าง)

  3

 2

 66.67

-

 2

-

-

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ชั่วคราว)

10

  -

 0.00

-

  -

-

-

ศึกษานิเทศก์ 38 ค. (1)

23

13

56.52

1

 12

-

-

บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2)

67

35

52.23

1

14

20

-

พนักงานราชการ

-

  2

-

-

-

2

-

ลูกจ้างประจำ

-

  3

-

-

-

-

3

ลูกจ้างชั่วคราว

-

16

-

-

-

10

6

รวมทั้งสิ้น

104

72

69.23

3

28

32

9


ที่มา :   สารสนเทศด้านบุคลากร ปีงบประมาณ  2561        

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3