ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โพสต์7 ม.ค. 2562 22:37โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
     ตามที่สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัคร ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 และรับสมัครช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562 สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 มีนาคม 2562 และเปิดเรียนวันที่ 1 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
7 ม.ค. 2562 22:37
Comments