ประการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:22โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

      ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2562 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์สถานบันวัคซีนแห่งชาติ

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:14โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย สถานบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวัคซีนทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ การพึ่งตนเอง และความมั่นคงด้านสุขภาพ สถานบันวัคซีนแห่งชาติ จึงได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอ ในรูปแบบกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว 3-5 นาทีส่งได้คนละ 1 ผลงาน ภายใต้หัวข้อ "ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?" รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติการค้านดาราศาสตร์ ขั้นต้น ประจำปี 2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 22:58โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

     ด้วย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สดร.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) กำหนดจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์การจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โพสต์7 ม.ค. 2562 22:47โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

      ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 
ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โพสต์7 ม.ค. 2562 22:37โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

     ตามที่สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัคร ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 และรับสมัครช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562 สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 มีนาคม 2562 และเปิดเรียนวันที่ 1 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 22:24โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

     ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดดังที่แนบ

ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูเข้าร่วมการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์7 ม.ค. 2562 20:15โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

     ด้วยสำนักพิมพ์มาร์แชลคาเวนดิชอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือสำนักพิมพ์มาร์แชลคาเวนดิชอินเตอร์เนชั่น ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำจาก
ประเทศสิงคโปร์ ผู้จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ " รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 19:43โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

         ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสุ่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste School) และกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจะมีการคัดเลือกชุดชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นผู้แทนของ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสู่การคัดเลือกในระดับภาคเป็นลำดับถัดไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้รับเข้าแข่งขัน MBU Challenge Season ๔

โพสต์7 ม.ค. 2562 19:23โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

        ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งภาคเอกชน มีกำหนดจัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ภายใต้กิจกรรม มหากรรมการแข่งขัน - ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge Season ๔ ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อน้อมนำศีลธรรมสู่สังคม และส่งเสริมทักษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

โพสต์7 ม.ค. 2562 18:38โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

                           ด้วยกรมสรรพากร ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งช่วยให้ผู้บริจาคได้รับคืนเงินถาษีได้รวดเร็วขึ้น และเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยยุคดิจิทัล รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 493