" สพม.32 ขยะเหลือศูนย์ "

โพสต์10 ม.ค. 2562 18:41โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 17:56 ]

(วันที่ 10 มกราคม 2562) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)  กล่าวว่า สำนักงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน โดยกำหนดให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบการดำเนินโครงการของหน่วยงานตามนโยบาย “ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการอย่างจริงจัง จัดกิจกรรมหมุนเวียนหลังการทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในสังกัด ต่อสถานการณ์ขยะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ กระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดการสร้างขยะในระดับบุคคล ชุมชน ถึงระดับชาติ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิธีการ และปัจจัยความสำเร็จ โดยหมุนเวียนการให้ความรู้ในการจัดการขยะ เดินหน้าสู่สังคมปลอดขยะ Zero Waste (ภาพกิจกรรม)
Comments