9 พฤศจิกายน 2561 ละหานทราย " วิชาการก้าวหน้า รัชดาก้าวไกล "

โพสต์4 ธ.ค. 2561 00:23โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 01:38 โดย Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 ]

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 โรงเรียนละหานทราย รัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จัดงานมหกรรมวิชาการครั้งที่ 4 วิชาการก้าวหน้า รัชดา ก้าวไกล โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานพิธีเปิดงาน นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายภาคส่วน เช่น เทศบาลละหานทราย ท้องถิ่นใกล้เคียงหน่วยงานต้นสังกัดคณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอละหานทราย ผู้ปกครองและผู้สนใจ นายรณชัย สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 มีนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจุดเน้นไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง No Child left Behind งานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้จึงสนองนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมครูนักเรียนที่โดดเด่นและแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เป็นสนามบูรณาการวิชาการวิชาชีพให้ครู นักเรียนที่มีผลเกิดจากการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพ นำผลผลิตที่เป็นเชิงประจักษ์มาแสดงจัดจำหน่ายให้สาธารณชนได้ทดลอง สัมผัสและนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง หน่วยงานราชการต้นสังกัด หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเทศบาล ท้องถิ่น ผู้ปกครองได้ชื่นชมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป ด้านนายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีโดยกลุ่มสาระภาษาไทยชุดสรภัญญะ มัทนะพาธา การแสดงเพลงอาเซียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพลงสากลกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ การแสดงScience Show กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การแสดงระบำศรีวิชัยและการแสดง 4 ภาคดนตรีFolk song ของกลุ่มสาระศิลปะ พร้อมการจัดซุ้มนิทรรศการแสดงผลงาน 8 กลุ่มสาระฯ และการจัดแข่งกีฬาฟุตบอลของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา การจัดมหกรรมวิชาการในครั้งนี้มี คาดหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ความคิด แนวปฏิบัติและการเผยแพร่ผลงาน การออกร้านนิทรรศการ ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆเกิดเป็นทัศนคติที่ดีเกิดความชื่นชม ยินดีในผลงานของนักเรียน ผลสำเร็จของคณะครูและบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่การศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจตลอดจนนำเสนอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน .  ภาพกิจกรรม
Comments