กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางกิตยาภรณ์  ทินปราณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายประกอบ  จันทร์ประโคน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

                              
นางจิตมณี  นิ่มหัตถา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายมงคล  เพชรเลิศ
ช่างไฟ ชั้น 4


นางสาวอำพร  ศิลาอุดม
แม่บ้าน

                                                          
นายณัฐพล  เกษศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว


นายไพโรจน์  หาญสกุล
พนักงานขับรถ
นางณัฐพร นะราณรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


นายอัตตสิทธิ์ บำรุงแคว้น
พนักงานธุรการ ส.4


นายน้อมศักดิ์  แหลมสูงเนิน
พนักงานราชการ


นายสุระ  สุยะรา
 พนักงานขับรถ 


นางสาวศศิประภา  หารภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายไพศาล  จันทร์แสงสว่าง
พนักงานขับรถ
Comments