กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางพันทิพา  สวาสุ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 


นายนิรันดร์ แซ่เตียว
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

นางสาววัชราภรณ์  แสนท้าว
ตำแหน่ง  นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา นายพนินท์  อาโยวงษ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง


นางสาวรัชฎาภา  แพงมา
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง


Comments