กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางระพีพรรณ  มะลิพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธัชชัย  โสตขวัญฟ้า
นิติกรชำนาญการพิเศษนายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์
นิติกรชำนาญการนายอนุชิต  ขุลีทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายศุภกร สุวิทยศักดิ์
พนักงานราชการ


นายทรงศักดิ์  ทองนุช
ครูอัตราจ้าง
นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์
นักทรัพยากบุคคลชำนาญการพิเศษนางสาวอมรรัตน์  เฮ่ประโคน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี
นักทัรพยากรบุคคลปฏิบัติการนายประมาณ มีศิลป์
พนักงานราชการ
Comments