การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

โพสต์20 มี.ค. 2562 01:25โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยสถาบันส่งเสริมการาสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดย สสวท. จะจัดอบรมครูแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในมาตราฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอนทุกสังกัด ทุกระดับชั้น จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2562 รุ่นทีี่ 1 วันที่ 22 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบ EOL Online System

โพสต์20 มี.ค. 2562 00:37โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ฤดูการปิดเทอมใหญ่ มี.ค. - พ.ค. 2562 เริ่มแล้ว บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมควรแก่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโชยน์แก่ตัวเยาวชนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จึงใครขอเสนอกิจกรรมและโครงการ 3 เรื่อง คือ
1) คอร์สเรียน&ติวภาษาอังกฤษออนไลน์
2) สัมนาการใช้เครื่องมือภาษาอังกฤษออนไลน์
3) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย
***โครงการที่ 1 และ 2 ภายในวันที่ 29 มีนาคม และโครงการที่ 3 ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 ***

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:07โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัคนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

กิจกรรมส่งเสริมวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม"

โพสต์18 มี.ค. 2562 21:55โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดความตระหนักในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการขยะตามแนวทางประชารัฐ ด้วยหลักการ 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัด อันจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562

โพสต์18 มี.ค. 2562 21:28โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ

โพสต์17 มี.ค. 2562 20:46โดยนายศุภกฤษ์ พุทธานุ   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2562 21:43 ]

    ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๒ ได้จัดโครงการ
ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อค้นหาและนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตยที่มีความสร้างสรรค์และสะท้อนวิถีชีวิตในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม 
    ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ๑ ทีมต่อ ๑ ผลงาน และต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม หรือวิดิทัศน์ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งกรอกเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด ให้ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@gmail.com หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน **ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒**  
    ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ ๓๒๗ อาคารดีพร้อม ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์        ๐ ๒๒๔๔  ๒๕๑๕-๑๖ หรือ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๒๒ และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/democinnovation

ทุน PAD สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 21:13โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยสถาบัน Padagogischer Austauschdienst (PAD) องค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนาธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ให้ทุนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนภาษาเยอรมนีในประเทศไทย จำนวน 2 ทุน เพื่อไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 โดยสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบ Goethe - Zertifikat A2 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ผู้ที่มีผลสอบแล้วสามารถยื่นผลสอบได้โดยไม่ต้องสอบใหม่) และกำหนดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 10 คน ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โดยผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย บทความภาษาเยอรมันตามหัวข้อที่กำหนด และใบรับรองคุณสมบัติจากโรงเรียน ไปยัง นางสาวปรัศนีย์ ศิลปนาวิน สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ทางอีเมล prasanee.sinlapanawin@goethe.de หรือทางโทรสาร 021088299 ***ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562***

การเตรียมความพร้อม "ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่"

โพสต์13 มี.ค. 2562 20:48โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรายงานข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีผู้ป่วย จำนวน 181,949 ราย อัตราการป่วยเท่ากับ 278.10 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 31 ราย คิดเป็นอัตราการตาย 0.05 ต่อประชากรแสนคนซึ่งพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลการระบาดประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาตาม QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)และสามารถประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/home หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

โครงการประกวดคลิบวีดีโอ "Starfish Labz Clip VDO Contest"

โพสต์13 มี.ค. 2562 02:54โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น


มูลนิธีสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นร่วมกับบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการ Starfish Labz ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นมาภายใต้พันธกิจของมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น มีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเน้นพัฒนานักการศึกษาไทย Starfish Labz จึงเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุก ๆ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบ Problem - Based Learning, Makerspace, นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนนักการศึกษาออนไลน์ และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้มาจากความสนใจของผู้เรียนเองเป็นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

หนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา

โพสต์13 มี.ค. 2562 02:16โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

 

ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือชุด "วชิรญาณ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  เนื้อหาสาระในหนังสือชุด "วชิรญาณ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สิงหาคม 2555 เนื้อหาสาระในหนังสือชุด "วชิรญาณ" ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ พระราชพิธีตำราวิชาการค้านต่าง ๆ การท่องเที่ยว การต่างประเทศ และสุภาษิตคำสอน ฯลฯ (1 ชุด มี 36 เล่ม และซีดี จำนวน 4 แผ่น ราคาชุดละ 29,900 บาท ท่านประสงค์จะจัดซื้อหนังสือดังกล่าว ขอความกรุณาติดต่อสั่งซื้อผ่านกองงานในพระองค์มาเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 10303 โทรศัพท์ 012803581 ต่อ 671, 677 โทรสาร022801639
 

1-10 of 549