หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวปราณี อารีรัมย์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาวอติพร  สังกะเพศ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ


Comments