หน้าแรก

                                                                                           
                                                   
   


ประชาสัมพัธ์ข่าว

Showing posts 1 - 5 of 12. View more »

Embed gadget
งานข้อมูลสารสนเทศ

- ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2560 
- ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2560
- ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา. 2560
- ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2561
งานตรวจติดตามนโยบาย

- นโยบายการตรวจราชการ 15 นโยบาย


งานนโยบายและแผน

- แผนปฎิบัติการประจำปี 2560
- แผนปฎิบัติการประจำปี 2561 


งานวิเคราะห์งบประมาณ

- เอกสารประมาณราคาวัสดุก่อสร้างปี 2559