ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10


                   

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

สยามมกุฎราชกุมาร 

ทรงรับขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร”

  

                                                                                                                       ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ssbr