แนวปฏิบัติข้าราชการลาศึกษา

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวปฏิบัติการลาภายในประเทศ

แนวปฏิบัติการลาไปต่างประเทศ


สำนักงาน ก.พ.


Comments