ประกาศ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

posted Jan 17, 2018, 2:22 AM by Phakpoom Phatchaneeประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

posted Jan 17, 2018, 2:20 AM by Phakpoom Phatchaneeประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

posted Dec 7, 2017, 8:35 PM by สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ updated Dec 7, 2017, 8:37 PM ]

Related image
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพ้นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

posted Oct 30, 2017, 2:09 AM by สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

                                          ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

posted Oct 30, 2017, 1:59 AM by สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ updated Nov 13, 2017, 11:19 PM ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง ประกาดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ยกเลิกดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

posted Oct 30, 2017, 1:53 AM by สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


                                       เรื่อง  ยกเลิกดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

posted Oct 27, 2017, 2:54 AM by สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ updated Nov 13, 2017, 11:19 PM ]ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง ประกาดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2559

posted Dec 7, 2016, 12:37 AM by sararat chowna   [ updated Dec 7, 2016, 1:33 AM ]

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2559

posted Dec 6, 2016, 8:26 PM by sararat chowna   [ updated Dec 7, 2016, 1:33 AM ]

1-10 of 23