การใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพม.32 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2561)

รหัสโรงเรียน 31012001  
  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จำนวนนักเรียน 3,618 คน 
  อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB Fiber Optic 200  1,200  
 3BB  Fiber Optic 200  1,200  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

รหัสโรงเรียน 31012002  
  โรงเรียนภัทรบพิตร จำนวนนักเรียน 1,509 คน 
  อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้า
ความเร็ว  80 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TRUE Fiber Optic 10  641  
 TOT  Fiber Optic 10  1,487  
 TOT  Fiber Optic 200  15,943  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

รหัสโรงเรียน 31012003  
  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จำนวนนักเรียน 1,408 คน 
  อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  87.2/41.9 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/100  4,911  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31012004  
  โรงเรียนพระครูพิทยาคม จำนวนนักเรียน 782 คน 
  อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ใ้ช้อินเทอร์เน็ตฟรี
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100/50 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 1,700  
 3BB  ADSL 50  749  
 3BB  ADSL 50  749  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
3BB ADSL 30    ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012005  
  โรงเรียนสองห้องพิทยาคม จำนวนนักเรียน 384 คน 
  อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้า
ความเร็ว  70 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikkrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 100  963  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012006  
  โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จำนวนนักเรียน 506 คน 
  อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100/100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB ADSL 200  1,284  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012007  
  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม จำนวนนักเรียน 439 คน 
  อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้า
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB ADSL 30  650  
 3BB  ADSL 30  650  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012008  
  โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม จำนวนนักเรียน 151 คน 
  อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ใ้ช้อินเทอร์เน็ตฟรี
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB VDSL 590  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
3BB VDSL 30/10    ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31012009  
  โรงเรียนกลันทาพิทยาคม จำนวนนักเรียน 350 คน 
  อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ใ้ช้อินเทอร์เน็ตฟรี
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB ADSL 631  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
3BB ADSL 30    ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012010  
  โรงเรียนธารทองพิทยาคม จำนวนนักเรียน 1,168 คน 
  อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 300/150  1,790  
 TOT  Fiber Optic 300/150  1,790  
 3BB  Fiber Optic 10/512  630  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012011  
  โรงเรียนลำปลายมาศ จำนวนนักเรียน 2,555 คน 
  อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  1000/1000 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB Fiber Optic 1000/1000  11,700  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012012  
  โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม จำนวนนักเรียน 440 คน 
  อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100/100 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/100  1,200  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012013  
  โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม จำนวนนักเรียน 247 คน 
  อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้า
ความเร็ว  30/10 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 80/20  1,500  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012014  
  โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม จำนวนนักเรียน 199 คน 
  อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB VDSL 50  690  
 3BB  VDSL 50  690  
 3BB  VDSL 50  690  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012015  
  โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม จำนวนนักเรียน 96 คน 
  อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200  1,200  
 CAT  Fiber Optic 300  1,800  
 CAT  Fiber Optic 500  2,500  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012016  
  โรงเรียนชำนิพิทยาคม จำนวนนักเรียน 239 คน 
  อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  20/35 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  cisco 2950
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB Fiber Optic 100/30  745  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31012017  
  โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จำนวนนักเรียน 847 คน 
  อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 2950
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 300  1,790  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31022001  
  โรงเรียนกระสังพิทยาคม จำนวนนักเรียน 2,660 คน 
  อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200  1,200  
 TOT  Fiber Optic 200  1,200  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31022002  
  โรงเรียนลำดวนพิทยาคม จำนวนนักเรียน 360 คน 
  อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  10 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT ADSL 2  1,350  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31022003  
  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม จำนวนนักเรียน 321 คน 
  อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ใ้ช้อินเทอร์เน็ตฟรี
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  1000/1000 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB Fiber Optic 1,284  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
3BB Fiber Optic 100/30    ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31022004  
  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จำนวนนักเรียน 281 คน 
  อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ใ้ช้อินเทอร์เน็ตฟรี
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  80/74 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT ADSL 6,313  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
3BB ADSL 30/30    ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

รหัสโรงเรียน 31022005  
  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จำนวนนักเรียน 2,860 คน 
  อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  50 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200  12,900  
 TOT  Leased Line 6  6,400  
 TRUE  Fiber Optic 200  10,698  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31022006  
  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ จำนวนนักเรียน 391 คน 
  อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ใช้งานไม่ได้
ความเร็ว  -
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Leased Line 20/5  6,955  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31022007  
  โรงเรียนไพศาลพิทยาคม จำนวนนักเรียน 625 คน 
  อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็วมาก
ความเร็ว  72/33 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  HUAWEI
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB VDSL 50/20  1,284  
 3BB  VDSL 18/1.8  631  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31022008  
  โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จำนวนนักเรียน 1,987 คน 
  อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB Fiber Optic 200/100  1,284  
 TRUE  Fiber Optic 200/50  1,915  
 CAT  Fiber Optic 500/500  3,500  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31022009  
  โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม จำนวนนักเรียน 372 คน 
  อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  50 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  cisco 2950
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

รหัสโรงเรียน 31022010  
  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จำนวนนักเรียน 2,352 คน 
  อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  300/300 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  ZyXel
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Leased Line 50/50  20,426  
 TOT  Fiber Optic 200/200  6,313  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31022011  
  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จำนวนนักเรียน 618 คน 
  อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100/100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/80  1,284  
 TOT  Fiber Optic 50/20  638  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -  

รหัสโรงเรียน 31022012  
  โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จำนวนนักเรียน 550 คน 
  อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้า
ความเร็ว  50/10 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 2950
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Leased Line 20  5,200  
 TOT  Fiber Optic 300/100  2,490  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31022013  
  โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จำนวนนักเรียน 1,090 คน 
  อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 25/10  1,059  
 TOT  Fiber Optic 25/10  1,059  
 TOT  Fiber Optic 20/10  749  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032001  
  โรงเรียนนางรอง จำนวนนักเรียน 2,965 คน 
  อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้ามาก
ความเร็ว  100/100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
CAT Leased Line 100  16,000  
 AIS  Fiber Optic 300/300  2,200  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032002  
  โรงเรียนสิงหวิทยาคม จำนวนนักเรียน 533 คน 
  อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 55/25  4,911  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

รหัสโรงเรียน 31032003  
  โรงเรียนนางรองพิทยาคม จำนวนนักเรียน 1,037 คน 
  อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100/100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/100  1,284  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032004  
  โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม จำนวนนักเรียน 241 คน 
  อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  251/332 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB ADSL 30/10  631  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032005  
  โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ จำนวนนักเรียน 457 คน 
  อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  67/13 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/100  1,284  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032006  
  โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม จำนวนนักเรียน 416 คน 
  อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 55  2,490  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

  รหัสโรงเรียน 31032007  
  โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จำนวนนักเรียน 474 คน 
  อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 30  1,200  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032010  
  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จำนวนนักเรียน 2,317 คน 
  อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็วมาก
ความเร็ว  100/100 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/50  1,300  
 TOT  Fiber Optic 200/50  1,300  
 TOT  Fiber Optic 200/50  1,300  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : 

 รหัสโรงเรียน 31032011  
  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จำนวนนักเรียน 307 คน 
  อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
CAT Fiber Optic 300/300  2,500  
 CAT  Fiber Optic 300/300  1,800  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032012  
  โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา จำนวนนักเรียน 361 คน 
  อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
CAT Fiber Optic 50/20  1,500  
 CAT  Fiber Optic 100/30  900  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032013  
  โรงเรียนละหานทรายวิทยา จำนวนนักเรียน 270 คน 
  อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 100/20  1,712  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032014  
  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ จำนวนนักเรียน 238 คน 
  อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  1000 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
CAT Fiber Optic 70/30  3,745  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032015  
  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จำนวนนักเรียน 2,608 คน 
  อำเภอ ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็วมาก
ความเร็ว  200/200 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  MikroTik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB Fiber Optic 500/250  6,420  
 TOT  Fiber Optic 300/100  2,490  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31032016  
  โรงเรียนไทยเจริญวิทยา จำนวนนักเรียน 453 คน 
  อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  70/45 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT ADSL 10  1,300  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032017  
  โรงเรียนปะคำพิทยาคม จำนวนนักเรียน 220 คน 
  อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  -
ความเร็ว  103 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Microtik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31032018  
  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม จำนวนนักเรียน 972 คน 
  อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT ADSL 100  8,656  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

รหัสโรงเรียน 31032019  
  โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม จำนวนนักเรียน 528 คน 
  อำเภอ หนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็วมาก
ความเร็ว  100/100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/40  11,663  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

รหัสโรงเรียน 31032020  
  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จำนวนนักเรียน 724 คน 
  อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้า
ความเร็ว  40/30 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 300/150  1,790  
 3BB  Fiber Optic 100/50  700  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31032021  
  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม จำนวนนักเรียน 179 คน 
  อำเภอ โนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ใ้ช้อินเทอร์เน็ตฟรี
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT ADSL 631  
 TOT  ADSL 13  738  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
TRUE Fiber Optic 100/100    ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31032022  
  โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ จำนวนนักเรียน 809 คน 
  อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็วมาก
ความเร็ว  500/500 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/80  1,200  
 TOT  Fiber Optic 100/50  800  
 TOT  Fiber Optic 100/50  800  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

 รหัสโรงเรียน 31032023  
  โรงเรียนพนมรุ้ง จำนวนนักเรียน 510 คน 
  อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ใ้ช้อินเทอร์เน็ตฟรี
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  600/800 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  Cisco
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB Fiber Optic 1,280  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
3BB VDSL 50/20    ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31042001  
  โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม จำนวนนักเรียน 1,090 คน 
  อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  600/300 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TRUE Fiber Optic 100  1,099  
 3BB  VDSL 50  750  
 3BB  VDSL 50  750  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -

รหัสโรงเรียน 31042002  
  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จำนวนนักเรียน 790 คน 
  อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็วมาก
ความเร็ว  880/880 Mbps
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31042003  
  โรงเรียนมัธยมพรสำราญ จำนวนนักเรียน 276 คน 
  อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  -
ความเร็ว  1000/1000 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/80  1,284  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31042005 
  โรงเรียนพุทไธสง จำนวนนักเรียน 2,874 คน 
  อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  -
ความเร็ว  700/300 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Microtik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
CAT Fiber Optic 100/100  1,500  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

 รหัสโรงเรียน 31042006  
  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จำนวนนักเรียน 877 คน 
  อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  200/200 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31042007  
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จำนวนนักเรียน 721 คน 
  อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
CAT Fiber Optic 200/200  37,000  
 TOT  Fiber Optic 30/15  803  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31042008  
  โรงเรียนสะแกพิทยาคม จำนวนนักเรียน 386 คน 
  อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  94.20/39.27 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Leased Line 55/25  2,490  
 TOT  Leased Line 55/25  2,490  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

 รหัสโรงเรียน 31042009  
  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จำนวนนักเรียน 147 คน 
  อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  -
การใช้งาน  -
ความเร็ว  -
Router UNInet  -
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 50/30  1,058  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

 รหัสโรงเรียน 31042010  
  โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม จำนวนนักเรียน 367 คน 
  อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ใช้งานไม่ได้
ความเร็ว  -
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 50  1,664  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

รหัสโรงเรียน 31042011  
  โรงเรียนสตึก จำนวนนักเรียน 2,043 คน 
  อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้า
ความเร็ว  100/30 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
CAT Fiber Optic 500/500  3,750  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

 รหัสโรงเรียน 31042012  
  โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จำนวนนักเรียน 969 คน 
  อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  cisco 1900
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB VDSL 50/30  1,284  
 3BB  VDSL 30/10  590  
 3BB  VDSL 30/10  590  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31042013  
  โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม จำนวนนักเรียน 307 คน 
  อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้า
ความเร็ว  60/30 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 100  1,900  
 TOT  Fiber Optic 300  1,920  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31042014  
  โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จำนวนนักเรียน 1,030 คน 
  อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  600/500 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  Mikrotik
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
TOT Fiber Optic 200/80  1,200  
 TOT  Fiber Optic 200/80  1,200  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31042015  
  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม จำนวนนักเรียน 774 คน 
  อำเภอ แคนดง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  เร็ว
ความเร็ว  100/100 Mbps
Router UNInet  cisco 800
Switch UNInet  cisco 3560
Router จัดหาเอง  MIKROTIK
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : -

รหัสโรงเรียน 31042016  
  โรงเรียนดงพลองพิทยาคม จำนวนนักเรียน 231 คน 
  อำเภอ แคนดง จังหวัด บุรีรัมย์ 
  สังกัด สพม.เขต 32
  ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
UNInet  เชื่อมต่อด้วย UNInet
การใช้งาน  ช้า
ความเร็ว  100 Mbps
Router UNInet  Huawei AR 1200
Switch UNInet  -
Router จัดหาเอง  -
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนจัดหาเอง
ผู้ให้บริการชนิดความเร็ว (Mbps)ราคา/เดือน (บาท)
3BB Fiber Optic 150/50  963  
 3BB  Fiber Optic 150/50  963  
  ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้ฟรี
ผู้ให้บริการชนิดความเร็วหมายเหตุ
 -
  ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม : ต้องการ

Comments