หน้าแรก

https://drive.google.com/drive/folders/1kfAItibEDAmud3wo6ROJHeEbJFapCw8r?usp=sharing
http://eme3.obec.go.th/~eme53/


.........................................................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคลังสื่อการสอน 2559


เกียรติบัตรอบรม Google Apps สพม.32


เว็บไซต์การฝึกอบรม Google Apps For Education

GEG Buriram Comunityหลักสูตรสำหรับ จนท. สพม.32  3-4 มิถุนายน 58                   https://sites.google.com/a/crm-c.org/br3june15/

เว็บไซต์การฝึกอบรม DLIT


 • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับผู้บริหาร  
  http://gg.gg/dlitbr1
    
 • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับครูผู้สอน รุ่น 1  http://gg.gg/dlitbr2     
 • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับครูผู้สอน รุ่น 2  http://gg.gg/dlitbr32                          เกียรติบัตร อบรม DLIT รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 http://gg.gg/48a0a • โรงเรียนใดที่ยังไม่รายงานการใช้สื่อ/นวัตกรรม
   ในการจัดการเรียนการสอน 
  โปรดรายงานโดยด่วน 

  แบบบันทึกสื่อนวัตกรรม


  แจ้งข่าวโรงเรียน

  โรงเรียนใด ยังไม่ได้ดำเนินกรอกแบบสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.32 ประจำปี 2559 
  โปรดดำเนินการกรอกตามแบบฟอร์มต่อไปนี้ด้วยค่ะ

  แบบสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด สพม.32 ประจำปีการศึกษา 2559

  การบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียนปี2559