Recent site activity

Nov 14, 2021, 11:40 PM Phimhathai Sutarkote edited กรอบงาน
Nov 14, 2021, 7:19 PM Phimhathai Sutarkote edited กรอบงาน
Aug 17, 2021, 12:57 AM Phimhathai Sutarkote edited กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 17, 2021, 12:56 AM Phimhathai Sutarkote attached แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564.pdf to กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 17, 2021, 12:45 AM Phimhathai Sutarkote deleted attachment แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564.pdf from กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 17, 2021, 12:43 AM Phimhathai Sutarkote attached แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564.pdf to กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 17, 2021, 12:42 AM Phimhathai Sutarkote deleted attachment คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและท.pdf from กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 17, 2021, 12:41 AM Phimhathai Sutarkote edited กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 17, 2021, 12:40 AM Phimhathai Sutarkote edited กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 17, 2021, 12:32 AM Phimhathai Sutarkote updated คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและท.pdf
Aug 17, 2021, 12:30 AM Phimhathai Sutarkote attached คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและท.pdf to กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 17, 2021, 12:29 AM Phimhathai Sutarkote deleted attachment คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและท.pdf from กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 17, 2021, 12:28 AM Phimhathai Sutarkote attached คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและท.pdf to กฎหมาย/ระเบียบ
Aug 16, 2021, 7:49 PM Phimhathai Sutarkote attached ข่าวโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม.jpg to หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Aug 16, 2021, 7:49 PM Phimhathai Sutarkote created หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Jun 30, 2021, 7:42 PM Phimhathai Sutarkote attached ข่าวโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม.jpg to หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Jun 30, 2021, 7:42 PM Phimhathai Sutarkote created หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Jun 30, 2021, 7:25 PM Phimhathai Sutarkote attached ข่าวโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม.jpg to หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
Jun 30, 2021, 7:25 PM Phimhathai Sutarkote created หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
Jun 22, 2021, 9:01 PM Phimhathai Sutarkote attached ข่าวโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม.jpg to หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
Jun 22, 2021, 9:01 PM Phimhathai Sutarkote created หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
Jun 22, 2021, 8:16 PM Phimhathai Sutarkote attached ข่าวโรงเรียนกลันทาพิทยาคม.jpg to หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
Jun 22, 2021, 8:16 PM Phimhathai Sutarkote created หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
Jun 18, 2021, 1:57 AM Phimhathai Sutarkote attached ข่าวโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม.jpg to หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
Jun 18, 2021, 1:57 AM Phimhathai Sutarkote created หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

older | newer