กฎหมาย/ระเบียบ

              📂 กฏหมาย/ระเบียบการเงินการคลัง

 ระเบียบการเงินการคลัง

                📂 ระเบียบการเงิน

 📂 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 📂 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม

 📂 ค่าเช่าบ้าน

 📂 ค่ารักษาพยาบาล

 📂 ค่าการศึกษาบุตร

 📂 กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน

 📂 การจัดซื้อจัดจ้าง

 📂 ค่าสาธารณูปโภค

 📂 การเงิน การบัญชีและระบบ GFMIS (KTB)

                 📂 เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค

 ระบบบัญชี GFMIS

                 📂 คู้มือการบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน GFMIS

                 📂 คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและท.pdf

 กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                  📂 เงินอุดหนุน

                  📂 การรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

                  📂 ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ

                  📂 เอกสารประกอบการอบรม

                  📂 แนวทางการดำเนินงาน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564.pdf


Comments