ติดต่อ

Fanpage

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A132-1452990441661649/
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวปราณี  อารีรัมย์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๔ ๖๑๒๔๐๘  ต่อ ๑๑๔
โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๘ ๕๕๗๘๗๖๗