หน้าแรก

         แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 1 หนังสือภายนอก   ตัวจริง 1 สำเนา 2
 2 หนังสือประทับตรา  ตัวจริง 1 สำเนา
 3 บันทึกข้อความภายใน  ส่งคณะหน่วยงาน ตัวจริง 1 สำเนา 1 , ทำเสนอผู้บังคับบัญชา ตัวจริง 1 ไม่ต้องทำสำเนา
 4 บันทึกข้อความภายนอก ส่งคณะหน่วยงาน ตัวจริง 1 สำเนา 1 , ทำเสนอผู้บังคับบัญชา ตัวจริง 1 ไม่ต้องทำสำเนา
 5  คำสั่ง  ตัวจริง 1 คู่ฉบับ 1 สำเนา 2
 6  ประกาศ ตัวจริง 1 คู่ฉบับ 1 สำเนา 2
 7 รายงานการประชุม 
 8 บันทึกช่วยจำ 
 9 ระเบียบ ตัวจริง 1 คู่ฉบับ 1 สำเนา 2
 10 ข้อบังคับ ตัวจริง 1 คู่ฉบับ 1 สำเนา 2
cr : นางสาวสุภาวดี เพชรนาม คู่มืองานสารบรรณ ติดต่อสอบถาม

หนังสือประชาสัมพันธ์