หน้าแรก

ทำไมต้องมีเว็บไซต์นี้
1. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบันทึกข้อมูล ในระบบ CHE QA Online เนื่องจากระบบเปิดให้บันทึกขอมูลตามเวลาที่กำหนด ทำให้บันทึกข้อมูลไม่ทัน
2. ใช้งานง่าย แก้ไขไฟล์ Word ได้โดยไม่ต้อง Download มาแก้ไข แล้วทำการ Upload ใหม่ สามารถแก้ไขไฟล์ Word ในไดร์ D ของเครื่อง User ได้เลย ระบบจะ Update ไปที่เว็บไซต์อัตโนมัติ
3. ข้อมูลคงอยู่อย่างถาวร ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Server Google ที่มีระบบความปลอดภัยสูง เมื่อคอมพิวเตอร์ User เสียหาย หรือชำรุดก็ยังมีขอมูลที่อยู่ในเว็บไซต์
4. รองรับการประเมินแบบ Online  สามารถตรวจประเมินผ่านเว็บไซต์ได้
5. คณะมีข้อมูลงานประกันการศึกษา สามารถ Download ผ่านเว็บไซต์ได้เลย 
6. เป็นการทำงานซ้ำซ้อนหรือไม่   ไม่เป็นการทำงานซ้ำซ้อน เพราะสามารถนำไพล์งานมาไว้ที่ไดร์ D ของ User ได้เลยโดยไม่ต้อง Upload ระบบจะดึงไฟล์งานไปที่เว็บไซต์อัตโนมัติ
7. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ติดตาม การทำงาน  การ Update ข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ง่าย
8. เป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบที่ดี ในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
9. เตือนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันในปฏิทินออนไลน์
10. มีแนวทาง แบบฟอร์ม หรือตัวอย่าง ให้ในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา