หน้าแรก


ทำไมต้องมีระบบนี้
1. เตรียมความพร้อมก่อนบันทึกข้อมูล ในระบบ CHE QA Online เนื่องจากระบบเปิดให้บันทึกขอมูลตามเวลาที่กำหนด ทำให้บันทึกข้อมูลไม่ทันตามกำหนด
2. ใช้งานง่าย แก้ไขไฟล์ได้โดยไม่ต้อง Download มาแก้ไข แล้วทำการ Upload ใหม่ สามารถแก้ไขไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์บุคลากรได้เลย ระบบจะ Update อัตโนมัติ
3. ข้อมูลปลอดภัยมั่นคงถาวร ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Server Google ที่มีระบบความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานสากล เมื่อคอมพิวเตอร์บุคลากรเสียหาย หรือชำรุดก็ยังมีข้อมูลที่อยู่ในคลาวด์คอมพิวติ้ง
4. รองรับการประเมินแบบ Online  สามารถตรวจประเมินผ่านเว็บไซต์ได้
5. คณะมีข้อมูลงานประกันการศึกษาแบบ Online
6. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ติดตาม การทำงาน  การ Update ข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ง่าย
7. เป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบที่ดี ในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
8. เตือนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันในปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์
9. มีแนวทาง แบบฟอร์ม หรือตัวอย่าง ให้ในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน

user ผู้ดูแล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลประจำสาขา
สาขาวิชา  ชื่อ @gmail.com@srru.ac.th 
1.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) นางสาวนลินี พฤติพันธ์พิศุทธ์ ieve.buff@gmail.com
nalineeeve@gmail.com
nalineeeve@srru.ac.th 
2.สาขาวิชาเครื่องกล (วท.บ.) นายณรงศักดิ์ ปิยะไพรpanvoonja@gmail.compdavsn@srru.ac.th 
 นายชัยเดช เกษมนิมิตรพร c.kasamnimitporn@gmail.com c.kasamnimitporn@srru.ac.th 
 นางสาวธนพร การะเกษ masda2desel@gmail.com masda2desel@srru.ac.th 
3.สาขาวิชาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (วท.บ.) นายศุภวิช นิยมพันธุ์Supawit.big@gmail.com Supawit.big@srru.ac.th  
 นางกมลพร ขุมทอง kamolporn2hot@gmail.com kamolporn2hot@srru.ac.th 
 นางสาวแก้วตา ดียิ่ง k.deeying@hotmail.com k.deeying@srru.ac.th 
 นางสาวลลิลทิพย์  รุ่งเรือง Lalintip32@gmail.com Lalintip32@srru.ac.th 
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแ­­บบ (วท.บ.)  นางสาวแสงเดือน ธรรมวัตร Kapook4kilo@gmail.com Kapook4kilo@srru.ac.th  
 นายอนุวัฒน์ เปพาทย์  nuhaha@srru.ac.th  
 5.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยก­­รรม (วท.บ.) นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์  S_ubonWan@hotmail.com S_ubonWan@srru.ac.th 
 6.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)นางสาวปุณยวีร์ ลีลาพัฒนาชัยกุล punyawee.lee@gmail.com punyawee.lee@srru.ac.th 
 นายอนุสรณ์ ครุฑขุนทดchay2hot@gmail.com chay2hot@srru.ac.th 
 7.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ทล.บ.)  นายเอกราช นาคนวล  aekarath.6835@gmail.com aekarath.6835@srru.ac.th  
 นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ wuttipat040914@gmail.com
panuwatae2531@gmail.com
panuwatae2531@srru.ac.th 
 8.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทล.บ.)  างสาวแสงเดือน ธรรมวัตรKapook4kilo@gmail.com Kapook4kilo@srru.ac.th 
 นายอนุวัฒน์ เปพาทย์   nuhaha@srru.ac.th 
 9.สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ (ทล.บ.) นางสาวปุณยวีร์ ลีลาพัฒนาชัยกุล punyawee.lee@gmail.com punyawee.lee@srru.ac.th 
  นายอนุสรณ์ ครุฑขุนทด  chay2hot@gmail.comchay2hot@srru.ac.th 
 10.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)  นางสาวธนัชพร ทองสมบูรณ์ tanutporn.ton@gmail.com tanutporn.ton@srru.ac.th 
  นายปกรณ์  อุ่นไธสง p.auntaisong@gmail.com p.auntaisong@srru.ac.th
 11.สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (วศ.บ.)  นางสาวปุณยวีร์ ลีลาพัฒนาชัยกุลpunyawee.lee@gmail.com punyawee.lee@srru.ac.th 
 นายอนุสรณ์ ครุฑขุนทด chay2hot@gmail.com chay2hot@srru.ac.th 
 นางสาวนิศานาถ แก้ววินัด nisanathk@gmail.com Hisanathk@srru.ac.th
 12.สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (ค.บ.)  นางสาวปัทมาพร ท่อชูpattamar002@gmail.com pattmarita02@srru.ac.th 
 นายกิตติพงศ์ แซ่เตียว 202hot@srru.ac.th 
 13.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.ม.)  นายวัชระ แหวนเงิน Watchara0041@gmail.com Watchara0041@srru.ac.th 
 14.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปร.ด.)  นางภัทรารัตน์ ชิดชอบjookchid@gmail.comjookchid@srru.ac.th