หน้าแรก


ทำไมต้องมีเว็บไซต์นี้
1. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบันทึกข้อมูล ในระบบ CHE QA Online เนื่องจากระบบเปิดให้บันทึกขอมูลตามเวลาที่กำหนด ทำให้บันทึกข้อมูลไม่ทัน
2. ใช้งานง่าย แก้ไขไฟล์ Word ได้โดยไม่ต้อง Download มาแก้ไข แล้วทำการ Upload ใหม่ สามารถแก้ไขไฟล์ Word ในไดร์ D ของเครื่อง User ได้เลย ระบบจะ Update ไปที่เว็บไซต์อัตโนมัติ
3. ข้อมูลคงอยู่อย่างถาวร ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Server Google ที่มีระบบความปลอดภัยสูง เมื่อคอมพิวเตอร์ User เสียหาย หรือชำรุดก็ยังมีขอมูลที่อยู่ในเว็บไซต์
4. รองรับการประเมินแบบ Online  สามารถตรวจประเมินผ่านเว็บไซต์ได้
5. คณะมีข้อมูลงานประกันของหลักสูตร สามารถ Download ผ่านเว็บไซต์ได้เลย 
6. เป็นการทำงานซ้ำซ้อนหรือไม่   ไม่เป็นการทำงานซ้ำซ้อน เพราะสามารถนำไพล์งานมาไว้ที่ไดร์ D ของ User ได้เลยโดยไม่ต้อง Upload ระบบจะดึงไฟล์งานไปที่เว็บไซต์อัตโนมัติ
7. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ติดตาม การทำงาน  การ Update ข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกาาได้ง่าย
8. เป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบที่ดี ในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
9. เตือนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันในปฏิทินออนไลน์
10. มีแนวทาง แบบฟอร์ม หรือตัวอย่าง ให้ในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
user ผู้ดูแล เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลประจำสาขา

1.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  นางสาวนลินี พฤติพันธ์พิศุทธ์  user : nalineeeve@gmail.com
2.เทคโนโลยีเครื่องกล นายณรงศักดิ์ ปิยะไพร user : pdavsn@gmail.com
3.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง  นายศุภวิช นิยมพันธุ์  user : Supawit.big@gmail.com
4.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  นางสาวแสงเดือน ธรรมวัตร  user : Kapook4kilo@gmail.com  นายอนุวัฒน์ เปพาทย์  user : nuhaha@srru.ac.th
5.เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยก­­รรม นายพุฒิพงศ์ บุญสวัสดิ์  user puttipongboonsawat@gmail.com
6.เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ดร.สุพัตรา วะยะลุน  user : bc2011com@gmail.com
7.เทคโนโลยีการผลิต  นายเอกราช นาคนวล  user : aekarath.6835@gmail.com นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ  user : panuwatae2531@gmail.com
8.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  นางสาวแสงเดือน ธรรมวัตร  user : Kapook4kilo@gmail.com  นายอนุวัฒน์ เปพาทย์  user : nuhaha@srru.ac.th
9.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเ­­ทศ  ดร.สุพัตรา วะยะลุน  user : bc2011com@gmail.com
10.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  นายปกรณ์ อุ่นไธสง  user : p.auntaisong@gmail.com
11.การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ดร.สุพัตรา วะยะลุน  user : bc2011com@gmail.com
12.อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  นางสาวปัทมาพร ท่อชู  user : pattamar002@gmail.com  นายกิตติพงศ์ แซ่เตียว  user : ............................
13.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.ม.)  นายวัชระ แหวนเงิน  user : Watchara0041@gmail.com
14.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปร.ด.)  นางภัทรารัตน์ ชิดชอบ  user :  jookchid@gmail.com


วิดีโอ YouTube