มคอ.


 ส่ง มคอ. ดูรายงาน ภาคผนวกท้ายประกาศ กกอ. (แบบฟอร์ม มคอ.2 - มคอ.7)
 ส่งมคอ.2  ดูรายงานการส่ง มคอ.2 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.3 ดูรายงานการส่ง มคอ.3 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.4 ดูรายงานการส่ง มคอ.4 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.5 ดูรายงานการส่ง มคอ.5 มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.6 ดูรายงานการส่ง มคอ. 6 มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.7 ดูรายงานการส่ง มคอ. 7 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)   รายละเอียด
   KPI ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   รายละเอียด
   ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายปี   รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำ และนำส่ง มคอ.3 , 5 , 7

ขั้นตอนการจัดทำ และนำส่ง มคอ.4 , 6 , 7