มคอ.


 ส่ง มคอ. ดูรายงาน ภาคผนวกท้ายประกาศ กกอ. (แบบฟอร์ม มคอ.2 - มคอ.7)
 ส่งมคอ.2  มคอ.2 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.3 มคอ.3 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.4 มคอ.4 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.5 มคอ.5 มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.6 มคอ. 6 มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)   รายละเอียด
 ส่งมคอ.7 มคอ. 7 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)   รายละเอียด
   KPI ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   รายละเอียด
   ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายปี   รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำ และนำส่ง มคอ.3 , 5 , 7

ขั้นตอนการจัดทำ และนำส่ง มคอ.4 , 6 , 7