ห้องสมุด

ปรัชญาห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     แหล่งวิทยาการการเรียนรู้ มุ่งสู่เทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา

ประวัติความเป็นมา

     ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เริ่มตั้งเป็นห้องสมุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 โดยใช้อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 เป็นสถานที่ดำเนินการครั้งแรก  ต่อมาได้ย้ายไปอยู่อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 36 ) ชั้น 2 ห้อง 36203 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 จนถึงปัจจุบัน

     ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการงานห้องสมุดเป็นห้องสมุดเฉพาะเพื่อทำหน้าที่รวบรวมตำราเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยี (แขนงช่าง) โดยเฉพาะการ ให้บริการยืม – คืนหนังสือและศึกษาค้นคว้างานวิจัย, วิทยานิพนธ์แก่อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าใช้รับบริการ          รายการหนังสือห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีรายการหนังสือที่น่าสนใจดังนี้

ลำดับที่

รายการหนังสือ

1

11+10 ภาษาอาเซียน

2

3 กิเลส อริยะ

3

Pspice สำหรับวงจรแปรผันกำลัง

4

กฎระเบียบใหม่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 1

5

กรรมวิธีการผลิต

6

กลศาสตร์วัสดุ 1

7

กลศาสตร์วัสดุ 2

8

กลศาสตร์วัสดุ 3

9

กลศาสตร์เครื่องกล

10

กลศาสตร์เครื่องมือกล

11

กลศาสตร์เครื่องมือ 1

12

การเขียนทัศนียภาพ

13

การเขียนภาพร่างผลิตภัณฑ์

14

การเขียนสถาปัตยกรรมภายใน

15

การจัดการทางวิศวกรรม

16

การเดินท่อน้ำและติดตั้งระบบประปา

17

การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

18

การถ่ายโอนความร้อน

19

การปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

20

การประมาณราคาก่อสร้าง

21

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

22

การวางแผนและควบคุมการผลิต

23

การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า

24

การสำรวจทางวิศวกรรม 1

25

การสำรวจรังวัด : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

26

การออกแบบเครื่องจักรกลเล่ม 1

27

การออแบบเครื่องจักรกลเล่ม 2

28

การออกแบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

29

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

30

การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงพลังงาน

31

การออกแบบนิทรรศการ

32

การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้

33

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

34

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

35

การออกแบบห้องครัว

36

ความแข็งแรงของวัสดุสำหรับสถาปนิก

37

ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

38

ความถนัดทางสถาปัตยกรรม FOR PORTFOLIO

39

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็ก

40

คัมภีร์พื้นฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์

41

คู่มือ กลศาสตร์ยานยนต์

42

คู่มือการใช้งานออกแบบ 3 มิติ NX7.5

43

เครื่องมือและอุปกรณ์วัดสำหรับช่าง

44

เครื่องส่งกำลังและซุกเพลาส่งกำลังแบบอัตโนมัติ

45

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

46

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

47

งานไฟฟ้ายานยนต์

48

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

49

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

50

จำลองการทำงานและออกแบบลายวงจรพิมพ์

51

ซ่อมบำรุงรักษาบ้านด้วยตนเอง

52

เซรามิกเพื่อการก่อสร้างและเซรามิกเพื่องานเทคนิค 1

53

เซรามิกวิศวกรรม

54

เซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม

55

ตำนาน 77 จังหวัด

56

ทฤษฎีการคำนวณ Theory of Computation

57

ทฤษฎีและปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา

58

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาควงจรกระแสตรง

59

เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร

60

เทคนิคงานปูน-คอนกรีต

61

เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

62

เธอร์โมไดนามิกส์ สำหรับวิศวกรรมเคมี

63

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

64

บรอ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

65

บรองานเครื่องมือกลเบื้องต้น

66

ราคาก่อสร้างต่อหน่วยสำเร็จรูป

67

ปฐพีกลศาสตร์

68

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ)

69

โปรแกรมการออกแบบสำหรับสถาปัตยกรรมภายใน 1

70

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย

71

พฤติกรรมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

72

พลังงานหมุนเวียน

73

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านการบริการ)

74

พื้นฐานการออกแบบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์

75

พื้นฐานการออกแบบวงจรอย่างง่าย

76

ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม

77

มรดก 1,000 ปี เก่าที่สุดในสยาม

78

รวมวงจรโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ 1

79

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม

80

รับเหมาก่อสร้างอย่างไร ไม่ขาดทุน เล่ม 2

81

ราชอาณาจักรเขมร ประวัติศาสตร์การสร้างชาติ

82

รู้ทันงานก่อสร้าง

83

เรียนรู้ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง 2

84

เรียนรู้การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย Protel 99 SB

85

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 7 ด้วยภาษา c

86

วัดละเอียด

87

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

88

วัสดุและการก่อสร้างอาคาร

89

วัสดุวิศวกรรม

90

วาดเส้นพื้นฐาน

91

วิศวกรรมการเชื่อม

92

วิศวกรรมการป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง เล่ม 1

93

วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง

94

วิศวกรรมชลศาสตร์

95

วิศวกรรมรากฐาน

96

วิศวกรรมรากฐาน พ.9

97

ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น

98

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

99

สถิติวิศวกรรม

100

สถิติวิศวกรรม Engineering Statistice

101

หลวงพ่อเปิ่น

102

องค์ประกอบ สถาปัตยกรรมพื้นฐาน

103

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

104

อิเล็กทรอนิกส์งานอุตสาหกรรม

105

ฮวงจุ้ย 12 ราศี

106

สถิติศาสตร์

107

หลักสถิติ

108

สถิติเบื้องต้น

109

สถิติวิศวกรรม

110

การวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยในกระบวนการทัศน์ทางเลือก

111

การวางแผนแบบการทดลองเล่ม 1

112

คุณภาพไฟฟ้า

113

การวิจัยดำเนินงาน

114

สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัยท้องถิ่น

115

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

116

การวางแผนแบบการทดลองเล่ม 2

117

สถิติทางวิทยาศาตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย