บุคลากร


                                                                        ประเภทการลา
 เดิม ใหม่
 1 การลาป่วย1 การลาป่วย 
 2 การลาคลอดบุตร 2 การลาคลอดบุตร 
 3 การลากิจส่วนตัว3 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
4 การลาพักผ่อน 4 การลากิจส่วนตัว 
5 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 5 การลาพักผ่อน
6 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธิฮัจย์ 
7 การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน7 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 8 การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
9 การลาติดตามคู่สมรส 9 การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
  10 การลาติดตามคู่สมรส
  11 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ