สารสนเทศ

 ลำดับรายการเว็บไซต์ / สารสนเทศ
 1 เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 2 ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา
 3 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
 4 คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 33 เว็บไซต์
 5 ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา
 6 วารสารวิชาการ อุตสาหกรรม
 7 google drive คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 8 ข้อมูลบุคลากร   MIS 
 9 กลุ่ม Facebook วิชาการคณะ 
 10 กลุ่ม Facebook บุคลากรคณะฯ
 11 Youtube
 12 Facebook คณะฯ
 13 Facebook ข่าววิชาการและบริการให้คำปรึกษา
 14 Facebookศิษย์เก่า  ข้อมูลศิษย์เก่า
 15 คลังภาพ
 16แบบประเมินความพึงพอใจต่าง ๆ
 17 การบริหารความเสี่ยง RM1-7


Comments