สารสนเทศ

 ลำดับรายการเว็บไซต์ / สารสนเทศ
 1 เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 2 ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา
 3 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
 4 คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 33 เว็บไซต์
 5 ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา
 6 วารสารวิชาการ อุตสาหกรรม
 7 google drive คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 8 google drive ฝ่ายวิชาการ
 9 กลุ่ม Facebook วิชาการคณะ 
 10 กลุ่ม Facebook บุคลากรคณะฯ
 11 ช่อง Youtube คณะฯ
 12 Facebook คณะฯ
 13 Facebook ข่าววิชาการและบริการให้คำปรึกษา
 14 Facebookศิษย์เก่า, ระบบลงทะเบียนศิษย์เก่า, ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 15 คลังภาพ
 16แบบประเมิน
 17 การบริหารความเสี่ยง RM1-7
 18 ฐานข้อมูลบุคลากร
 19 


Comments