ยุทธศาสตร์คณะ

1.ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.ด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
5.การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น