ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นภาควิชาหนึ่งของวิทยาลัยครูสุรินทร์ ชื่อ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สอนวิชาพื้นฐานทางช่างและอุตสาหกรรม
          ในปีการศึกษา 2528 เกิดภาวะผู้เรียนทางสายครุศาสตร์มาก ตำแหน่งการบรรจุรับราชการครูน้อย ประกอบกับความเจริญเติบโตและการต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสูง สภาการฝึกหัดครูจึงได้จัดหลักสูตรสาขาวิชาอื่น ๆที่นอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ จึงได้จัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
          ในเดือนกันยายนพ.ศ.2542 ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏสุรินทร์ และให้ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นคณะ บริหารงานและจัดการเรียนการสอนในรูปคณะวิชาที่สมบูรณ์
          ปัจจุบัน นายสุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2557
มีการจัดดำเนินการสอนครอบคลุมสาขาต่างๆ ที่สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 สาขาวิชา
          1, สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
          2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
          3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
          4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          5. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
          6. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
          7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
          8. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
          9. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
         10. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
         11. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
         12. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขาวิชา

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 สาขาวิชา
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Comments