ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เดิมเป็นภาควิชาหนึ่งของวิทยาลัยครูสุรินทร์ ชื่อ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สอนวิชาพื้นฐานทางช่างและอุตสาหกรรม
          ในปีการศึกษา 2528 เกิดภาวะผู้เรียนทางสายครุศาสตร์มาก ตำแหน่งการบรรจุรับราชการครูน้อย ประกอบกับความเจริญเติบโตและการต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสูง สภาการฝึกหัดครูจึงได้จัดหลักสูตรสาขาวิชาอื่น ๆที่นอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ จึงได้จัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
          ในเดือนกันยายน พ.ศ.2542 ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏสุรินทร์ และให้ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารงานและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบคณะวิชาที่สมบูรณ์
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปัจจุบัน (2/06/2560) เปิดสอนใน 4 หลักสูตร  ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

    1. หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.  (Bachelor of Science)

                1.1 สาขาวิชาเครื่องกล (Mechanical)

                1.2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industrial)

                1.3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)

                1.4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (Computer Technology for Design)

                1.5. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม (Engineering Civil Technology and Architecture)

    2. หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ.  (Bachelor of Technology)

                2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology)

                2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

                2.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity Technology)

                2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronic Technology and Information)

    3. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.  (Bachelor of Engineering)

                 3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Engineering)

                 3.2 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering Management and Technology)

    4. หลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต  ค.บ.

                4.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (Industrial Art and Technology)


ระดับปริญญาโท

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  

                1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาเอก 
    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

                1.1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Comments