ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะวิชาทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม  และเป็นเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน 

    และอุตสาหกรรมในท้องถิ่น


ค่านิยมหลัก

1. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

          2. มีความรัก สามัคคี ทำงานเป็นทีม เพื่อประโยชน์ขององค์กร

          3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

          4. ส่งเสริมบุคลากรให้ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม


พันธกิจ

          1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพสูง

2. การผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางวิชาการ  รวมทั้งมีมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม

          3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชุมชน  ทั้งในท้องถิ่นและในประเทศ

          4. ให้บริการทางวิชาการ  คำปรึกษา  ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่ชุมชนทั้งในท้องถิ่นและในประเทศ

          5. การส่งเสริม  อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของสังคมไทย


อัตลักษณ์

(ร่วมกับมหาวิทยาลัย) คือคุณธรรม  นำความรู้  สู่สัมมาชีพ


เอกลักษณ์

(ร่วมกับมหาวิทยาลัย) คือ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

          1. ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          2. ด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          3. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          4. การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม

          5. การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 ประเด็นเป้าประสงค์

ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ ดังนี้

1.  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ

          2.  มุ่งผลิตบัณฑิต ให้ตรงตามมาตรฐาน  ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีจิตอาสา       มีทักษะ ในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ

          3.  มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อ  การจัดการเรียน การสอน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคม

4.  ชุมชนท้องถิ่นและสังคมได้รับการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.  ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน


สีประจำคณะ

            สีฟ้า

Comments