ปรัชญา วิสัยทัศน์ฯ

ปรัชญา
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถทางวิชาการ มีสัมมาคารวะ รักษาวินัย มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและ เชิดชูคุณธรรม ดังปรัชญา คุณธรรมนำเด่น มุ่งเน้นวิชาการ พัฒนางานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นคณะที่มีปณิธานมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงาม ภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนางานเทคโนโลยีสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม

พันธกิจ
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมและจริยธรรมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสู่องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสังคมจัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา และได้พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ดังนี้
อัตลักษณ์ คือ “คุณธรรมนำความรู้สู่สัมมาชีพ”
เอกลักษณ์ คือ “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล”

นโยบายคณะ
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีนโยบายในการพัฒนาคณะ ดังนี้
      1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย โปร่งใส ปราดเปรียว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและประทับใจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล(หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาจากคำว่า ธรรมะ + อภิบาลหมายความว่า การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก ดังนี้1) หลักประสิทธิผล2) หลักประสิทธิภาพ3) หลักการตอบสนอง4) หลักภาระรับผิดชอบ5) หลักความโปร่งใส6) หลักการมีส่วนร่วม 7)หลักการกระจายอำนาจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
      2.สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริหารจัดการทรัพยากรให้น่าอยู่น่าเรียนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
      3.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีทุนทางปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมนำไปประกอบอาชีพได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
      4.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
      5.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
      6.ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
      7.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
      8.สร้างสุนทรียด้านภูมิทัศน์ การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
      1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมีความสามารถและมีรักษาทุนทางสังคม
      2.มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้และการเพิ่มศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
      3.เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
      4.ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      5.มีความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและ
ประเด็นยุทธศาสตร์
      1.สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
      2.เพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพสูงสุด(คุณธรรมนำปัญญา) 
      3.เพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น
      4.พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
Comments