คลังภาพ


- ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ที่ให้นโยบายต่อการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เช่น การเรียนการสอน การจัดทำรายงานภาระงาน มคอ.ต่างๆ การบริหารงาน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่หน่วยงานควรดำเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


Comments