หลักสูตร


หลักสูตร

หน้าเว็บย่อย (17): โครงสร้างหลักสูตร ใช้ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน มคอ. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (วศ.บ.) สาขาวิชาเครื่องกล (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแ­­บบ (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยก­­รรม (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเ­­ทศ (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (วท.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (ค.บ.) อาชีพงานที่รองรับและคุณลักษณะบัณฑิต
Ċ
ออโต้ Srru,
23 ธ.ค. 2558 00:56
Ċ
ออโต้ Srru,
23 ธ.ค. 2558 00:56
Ċ
ออโต้ Srru,
23 ธ.ค. 2558 00:51
Ċ
ออโต้ Srru,
23 ธ.ค. 2558 00:53
Ċ
ออโต้ Srru,
23 ธ.ค. 2558 00:53
Comments