ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.นิคม  ลนขุนทด
การศึกษา
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) 
ศศ.ด. อาชีวศึกษา
คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา
โทร.093-3256399ตำแหน่ง
ประธานสาขาวิชาฯ, อาจารย์สอน 
 ชื่อ-สกุล กนกกานต์  ลายสนธิ์
การศึกษา 
        วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
        วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 
        ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
โทร.086-6642490        
ตำแหน่ง 
       อาจารย์สอน 

ชื่อ-สกุล
 ดร.อัษฎา  วรรณกายนต์ 
การศึกษา
         วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
         ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         ปร.ด.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.
088-1124142        
ตำแหน่ง
      อาจารย์สอน 
 
ชื่อ-สกุล
ดร.สุพิมพา  วัฒนสังขโสภณ 
การศึกษา
        วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
        ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
        
ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
โทร.087-2503839         ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 
ชื่อ-สกุล
ดร.สุชาติ
  ดุมนิล 
การศึกษา
        วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
        ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        
 ปร.ด.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร.089-4264415         ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 
ชื่อ-สกุล
นายทรงยศ  หวังชอบ 
การศึกษา
          คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
          วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
โทร.091-1424093         ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 

ชื่อ-สกุล
ดร.สุรเชษฐ์  วงศ์ชัยประทุม 
การศึกษา
            อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
            คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
            
ปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.085-6824711        
 ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 

ชื่อ-สกุล
นายธนิศร
  มีสังเกต 
การศึกษา
            คอ.บ. ไฟฟ้าสื่อสาร 
            คอ.ม. เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
โทร.099-0303351,085-4136922
 


        
ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 
ชื่อ-สกุล
ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน 
การศึกษา
            วท.บ. อุตสาหกรรมการผลิต 
            วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.089-6387452           ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 

ชื่อ-สกุล
นายณฤทธิ์
  จึงสมาน 
การศึกษา
            วท.บ. วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ 
            วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
            

โทร.
080-6187222          ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 
ชื่อ-สกุล
ดร.สุพัตรา
  วะยะลุน 
การศึกษา
            บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
            คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
            
ปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.085-6824711         ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 

ชื่อ-สกุล
นายพิทักษ์  แสนกล้า 
การศึกษา
            ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            
คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โทร.087-2536015
 


        
ตำแหน่ง
      อาจารย์สอน 
 
ชื่อ-สกุล
นางสาวนิศานาถ
  แก้ววินัด 
การศึกษา
            M.Sc. Engineering Projects & Systems Management 
            วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
โทร.088-5819874 
                
ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 
ชื่อ-สกุล
ดร.พงศ์ไกร  วรรณตรง 
การศึกษา
            วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
            ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            ปร.ด. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทร.087-4583800
         


          ตำแหน่ง
       อาจารย์สอน 
 ชื่อ-สกุล นางสาวชลิตา  แก้วบุตรดี
การศึกษา
            วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
            วศ.ม. วิศวกรรมเคมี
โทร.081-5648760 
      
         
ตำแหน่ง
 
       อาจารย์สอน 


 ชื่อ-สกุล
นางสาวศิวพร
  สุกสี 
การศึกษา
            วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต 
            วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
โทร.089-6248021 
               
ตำแหน่ง
 
        อาจารย์สอน 

ชื่อ-สกุล นายอนุสรณ์   ครุฑขุนทด  

การศึกษา 

            วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โทร.091-0474038

       


         ตำแหน่ง
 
นักวิชาการ

 
ชื่อ-สกุล
นางสาวปุณยวีร์ ลีลาพัฒนาชัยกุล
 
การศึกษา
            ศศ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


โทร.091-8283987ตำแหน่ง
นักวิชาการ