Recent site activity

Dec 27, 2017, 4:23 AM Kitima Petsub edited สาธิตวิธีใช้งานAugmented Reality เรียนรู้มารยาทไทย by น้องฟรุ้งฟริ้ง ด้วย Aurasma
Dec 27, 2017, 4:23 AM Kitima Petsub attached srp.jpg to สาธิตวิธีใช้งานAugmented Reality เรียนรู้มารยาทไทย by น้องฟรุ้งฟริ้ง ด้วย Aurasma
Dec 27, 2017, 4:22 AM Kitima Petsub created สาธิตวิธีใช้งานAugmented Reality เรียนรู้มารยาทไทย by น้องฟรุ้งฟริ้ง ด้วย Aurasma
Dec 27, 2017, 4:20 AM Kitima Petsub edited สาธิตการใช้งาน ระบบบันทึกแจ้งข้อมูลของหายได้คืน
Dec 27, 2017, 4:20 AM Kitima Petsub attached srp.jpg to สาธิตการใช้งาน ระบบบันทึกแจ้งข้อมูลของหายได้คืน
Dec 27, 2017, 4:18 AM Kitima Petsub created สาธิตการใช้งาน ระบบบันทึกแจ้งข้อมูลของหายได้คืน
Dec 27, 2017, 4:16 AM Kitima Petsub deleted attachment srp.jpg from โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ "เด็กไทยกับไอที"
Dec 27, 2017, 4:16 AM Kitima Petsub deleted โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ "เด็กไทยกับไอที"
Sep 21, 2017, 7:34 PM Kitima Petsub attached รายงานด้านที่ 6 ดีเด่นสถานศึกษา การใช้ ICT เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้.pdf to รายงานการวิจัยกลุ่มงาน
Sep 21, 2017, 7:30 PM Kitima Petsub attached รายงานการผลิตและใช้นวัตกรรมภาค 22559.pdf to รายงานการวิจัยกลุ่มงาน
Sep 21, 2017, 7:30 PM Kitima Petsub attached รายงานการใช้ ICT เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 58.pdf to รายงานการวิจัยกลุ่มงาน
Sep 21, 2017, 7:29 PM Kitima Petsub attached รายงานการใช้ ICT เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 2559_new.pdf to รายงานการวิจัยกลุ่มงาน
Sep 21, 2017, 7:11 PM Kitima Petsub attached หมวด7.pdf to ObecQA สุราษฎร์พิทยา
Sep 21, 2017, 7:11 PM Kitima Petsub attached หมวด6.pdf to ObecQA สุราษฎร์พิทยา
Sep 21, 2017, 7:11 PM Kitima Petsub attached หมวด5.pdf to ObecQA สุราษฎร์พิทยา
Sep 21, 2017, 7:11 PM Kitima Petsub attached หมวด4.pdf to ObecQA สุราษฎร์พิทยา
Sep 21, 2017, 7:11 PM Kitima Petsub attached หมวด3.pdf to ObecQA สุราษฎร์พิทยา
Sep 21, 2017, 7:11 PM Kitima Petsub attached หมวด2.pdf to ObecQA สุราษฎร์พิทยา
Sep 21, 2017, 7:11 PM Kitima Petsub attached หมวด1.pdf to ObecQA สุราษฎร์พิทยา
Sep 21, 2017, 7:10 PM Kitima Petsub attached โครงร่างองค์กร.pdf to ObecQA สุราษฎร์พิทยา
Sep 21, 2017, 7:10 PM Kitima Petsub created ObecQA สุราษฎร์พิทยา
Aug 19, 2017, 6:55 PM Kitima Petsub attached srp.jpg to โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ "เด็กไทยกับไอที"
Aug 19, 2017, 6:55 PM Kitima Petsub created โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ "เด็กไทยกับไอที"
Jun 14, 2017, 8:31 AM Kitima Petsub created Aurasma#4 Finishing your Aura
Jun 14, 2017, 8:29 AM Kitima Petsub created Aurasma#3 Linking overlays

older | newer