วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
Comments