รับเกียรติบัตรเพชรครู สร. ปี 2557

โพสต์29 ก.พ. 2559 19:17โดยKitima Petsub
รับเกียรติบัตรเพชรครู สร. ปี 2557 ในงานนิทรรศการวิชาการ Open House ครั้งที่ 15 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558เป็นปลื้มมากที่ท่านประธานในพิธี ผอ.สาธร ลิกขะไชย เยี่ยมชมบู๊ท ICT ซักถามและให้คำแนะนำการพัฒนา ขอบคุณท่านผอ.สาธร ลิกขะไชย ที่ได้เริ่มต้นในการพัฒนางานด้าน ICT มาตั้งแต่ปี 2536 และท่านผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาทุกท่านที่สนับสนุนทำให้สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ แต่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เริ่มมีคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี 2535 สมัยผู้อำนวยการสลวย ลาภชูรัตน์ แล้วค่ะสมัยนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 2535 เป็นปีแรกที่ อ.กิติมา เริ่มเรียนคอมพิวเตอร์จาก KM จากนั้นได้เข้าอบรมกับสสวท ต่อมาได้มีโอกาสเป็นวิทยากรแกนนำสสวท.รุ่นที่ 2 และพัฒนาตนเองต่อโดยเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จบการศึกษาปี 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นความภาคภูมิใจมากมายค่ะ

Comments