ครูผู้สอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 55

โพสต์3 ธ.ค. 2558 01:18โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2558 21:41 ]
ชื่อรางวัล/ผลงาน  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคอมพิวเตอร์   
      ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับ ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2555

การนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้
ได้นำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ คือโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4 – ม.6 เรื่องระบบจัดการแผนงานออนไลน์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ และในรายวิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT  และ นำระบบจัดการแผนงานออนไลน์ทดลองใช้กับข้อมูลจริงในปีการศึกษา  2555  ที่ http://planonline.srp.ac.th  เพื่อสู่การนำมาใช้งานจริงในโรงเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

การเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
1.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 บริเวณอาคารไมตรี  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

2.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับ
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2555 
3.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาคใต้ 
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม พ.ศ. 2555 


4.    นำเสนอผลงาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับประเทศ
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี  เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
5.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดบ้านสู่ชุมชน 
ปีการศึกษา 2555” ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556 


6.    เผยแพร่ระบบจัดการแผนงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา http://www.srp.ac.th
7.    นำเสนอผลงานระบบจัดการแผนงานออนไลน์ให้ กับ นายสุชาติ  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา  นายวิเศษ  วรรณศรี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และนายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อสู่การนำมาใช้งานจริงในโรงเรียน
8.    เผยแพร่ผ่านทาง  YouTube ที่  http://www.youtube.com/kitpetsub

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeComments