ครูผู้สอนการสร้างเว็บText Editor 54

โพสต์3 ธ.ค. 2558 01:21โดยKitima Petsub   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2558 07:25 ]
ชื่อรางวัล/ผลงาน  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage 
      ประเภทText Editor ระดับ ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554
      หน่วยงานที่ให้รางวัล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล  2554

การนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้
ผู้ขอรับการประเมินได้นำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เรื่อง ภาษา html  และนำเป็นตัวอย่างในการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้าน ICT และนักเรียนนำผลงานประกอบแฟ้มสะสมผลงานเพื่อประกอบการขอโควต้าการศึกษาต่อ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

การเผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
1.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดบ้านสู่ชุมชน 
ปีการศึกษา 2554” ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555 
2.    นำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์  http://ict.srp.ac.th/~student/html/nest/
3.    นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการทางวิชาการ “เปิดบ้านสู่ชุมชน 
ปีการศึกษา 2555” ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
Comments