ผลงานชุมชน

การถอดบทเรียน (Lesson Distilled) ผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน

โพสต์28 มี.ค. 2559 08:00โดยKitima Petsub

วิดีโอ YouTube


การถอดบทเรียน (Lesson Distilled) ผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน นางจันทรา  ศรีสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางชุติมา  ทวีสุวรรณศักดิ์ เลขประจำตัว 2572301857 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1-1 of 1