หน้าแรก


ขั้นตอนการเรียนออนไลน์
       1. นักเรียนเข้าพบครูประจำชั้นโดยคลิกที่ 
               1.1  เข้าห้องประจำชั้นโดยการ สแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์เชิญ
             1.2 ฟังคำชี้แจงรายละเอียดการเรียนออนไลน์การรับหนังสือจากครูประจำชั้น

วิดีโอ YouTube


        2. นักเรียนคลิกที่  เพื่อเข้าเรียน ตามตารางเรียน
           โดยใช้ e-mail โรงเรียนในการเข้าเรียนใน โปรแกรม Google Classroom

วิดีโอ YouTube