โครงการโรงเรียนสุจริต

ประกาศผลรางวัล การประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โตไปไม่โกง"
1. รางวัลชนะเลิศ

วิดีโอ YouTube


2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วิดีโอ YouTube


3. รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2

วิดีโอ YouTube


4. รางวัลเข้าร่วม 1

วิดีโอ YouTube


5. รางวัลเข้าร่วม 2

วิดีโอ YouTube


6. รางวัลเข้าร่วม 3

วิดีโอ YouTube


7. รางวัลเข้าร่วม 4

วิดีโอ YouTube


8. รางวัลเข้าร่วม 5

วิดีโอ YouTube


9. รางวัลเข้าร่วม 6

วิดีโอ YouTube
ตอนที่1-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น

วิดีโอ YouTube


เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วิดีโอ YouTube
Comments