เรียนบุคลากรในหมวดวิทยาศาสตร์ทุกท่าน 
ท่านสามารถลงรูปกิจกรรมทั่วไปของหมวดฯ ได้ที่กระดานสนทนาด้านล่างนี้