หน้าแรก


 

ปฏิกิริยาของธาตุหมู่1
ชื่อนายสำรอง  สันทาลุนัย
ตำแหน่ง ครู