ขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย

สูงกว่าคะเเนนเฉลี่ยระดับประเทศ (47.31)

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์

เพิ่มขึ้น 4.21 คะแนน

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย

เพิ่มขึ้น 4.57 คะแนน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย

เพิ่มขึ้น 4.36 คะแนน