กิจกรรมบูรณาการย้อมสีจากธรรมชาติ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชิ้นงาน : 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

YouTube Video

ชิ้นงาน :  แนะนำบ้านอาลึโฮมสเตย์ 

YouTube Video
https://drive.google.com/file/d/1CfDn7i9FoNvowHBc9GmUYNWh3RoZ43R-/view?usp=sharing

   เคมี  คือ  ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร   ความสามารถของสสาร   การแปรรูปของสสารและ การปฏิสัมพันธ์กับพลังงาน และสสารเนื่องจากความหลากหลายของสสาร  ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน รูปของอะตอม  นักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติ และการจัดเรียงอะตอม  เพื่อรวมตัวกัน เป็นโมเลกุล   เช่น   แก๊ส   โลหะ   หรือ ผลึกคริสตัล  เคมี ปัจจุบันได้ระบุว่าโครงสร้างของสสาร ในระดับอะตอม    ถือเป็นตัวกำหนดธรรมชาติของสสารทุกชนิดคำว่าเคมี ใน ภาษาอังกฤษ  คือ chemistry   เคมีมักจะถูก   เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ ศูนย์กลาง    เนื่องจากวิชาเคมีนั้น เชื่อมต่อ วิทยาศาสตร์อื่นๆเข้าด้วยกัน อย่างเช่นฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือแม้แต่ธรณีศาสตร์ เคมีนำทางศาสตร์ จำเพาะย่อยๆ มากมาย     ซึ่งโดย ทั่วไปแล้วมักจะเหลื่อมล้ำกับวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในอัตราที่ถือว่า มากทีเดียว อย่างไรก็ตามศาสตร์  จำเพาะย่อยนั้นถือว่ามีความสำคัญทางเคมี อย่างมาก เฉกเช่น การผลิตและทดสอบวัตถุที่แข็งแรง การผลิตยาเพื่อรักษา โรคต่างๆ
      เคมี  มักแบ่งออกเป็นสาขาย่อยหลักๆ   ได้หลายสาขา   นอกจากนี้ยังมีสาขาทาง เคมี ที่มี ลักษณะ ที่ข้ามขอบเขต การแบ่งสาขา และบางสาขา ก็เป็นสาขาที่เฉพาะทางมาก
      เคมีวิเคราะห์  (Analytical  Chemistry)  คือ การวิเคราะห์ตัวอย่างสาร   เพื่อศึกษา ส่วน ประกอบ ทางเคมี และโครงสร้าง
      ชีวเคมี (Biochemistry) คือ การศึกษาสารเคมีปฏิกิริยาเคมีและปฏิสัมพันธ์ทางเคมีที่ เกิดขึ้น ในสิ่งมีชีวิต 
      เคมีอนินทรีย์  (Inorganic Chemistry)  คือ  การศึกษาคุณสมบัติ  และปฏิกิริยาของสาร ประกอบอนินทรีย์    อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกระหว่างสาขาทางอินทรีย์  และสาขาอนินทรีย์ นั้นไม่ชัดเจน และยังมีการ เหลื่อม ของขอบเขตการศึกษาอยู่มาก
      เคมีอินทรีย์ (Organic  Chemistry)  คือการศึกษาโครงสร้าง,  สมบัติ,  ส่วนประกอบ  และ ปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอินทรีย์
      เคมีฟิสิกส์  (Physical Chemistry) คือ การศึกษารากฐานทางฟิสิกส์ของระบบและกระบวน การทางเคมี  ตัวอย่างที่เห็นก็เช่น   นักเคมีเชิง   ฟิสิกส์มักสนใจ  การอธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง เคมีในเชิงของพลังงาน

    เคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมาศึกษาตอนปลายนั้น ตามหนังสือ สสวท. ได้แบ่งออกเป็น 6 เล่ม คือ 
     เคมีพื้นฐาน ซื่งประกอบไปด้วยความรู้ทั้งหมด 8 บท
     เคมีเพิ่มเติม 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บท คือ 1.อะตอมและตารางธาตุ 2.พันธะเคมี 3.สมบัติของธาตุและสารประกอบ
     เคมีเพิ่มเติม 2 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 บท คือ 1.ปริมาณสัมพันธ์ 2.ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
     เคมีเพิ่มเติม 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บท คือ 1.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2.สมดุลเคมี 3.กรด-เบส
     เคมีเพิ่มเติม 4 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 บท คือ 1.ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2.ธาตุและสารประกอบใน อุตสาหกรรม
     เคมีเพิ่มเติม 5 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บท คือ 1.เคมีอินทรีย์ 2.เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และ ผลิตภัณฑ์ 3.สารชีวโมเลกุลนายเสงี่ยม วงค์พล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์ 
ครู

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์