บริการทางการแพทย์ : Medical Services

Technology ที่ดีที่สุด เพื่อคุณ
อัลตราซาวด์ (Ultrasound)

Xario100


    ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการลงทุนเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด* สำหรับผู้รับบริการ 
    โรงพยาบาลศรีสุโข ได้จัดเตรียมเครื่องอัลตราซาวด์ 
หลายเครื่อง และสำหรับเครื่องล่าสุด TOSHIBA Xario100 Platinum ใหม่ล่าสุด
ที่ให้ความคมชัด โดยฝีมือของแพทย์ผู้ชำนาญการ รายละเอียด
*คุณภาพที่ดีที่สุด ในราคาที่คุ้มค่าและประหยัด
    อัลตราซาวด์ เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้หลักการของการสะท้อนกลับของคลื่นเสียง โดยส่งคลื่นเสียงเข้าไปกระทบ
อวัยวะภายในร่างกายและสะท้อนกลับมายังเครื่อง จากนั้น
แปรสัญญาณเสียงให้เห็นเป็นภาพของอวัยวะต่างๆ เหมือนของจริง สามารถดูอวัยวะภายใน ที่สำคัญ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
    อีกทั้งยังเห็นภาพการเคลื่อนไหวขณะนั้น (Real-time) ได้ เช่น การเคลื่อนไหวของหัวใจ การเคลื่อนไหวของเด็กในครรภ์
    การอัลตราซาวด์เป็นการสืบค้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะเด็กและสตรีมีครรภ์ ใช้เวลาการตรวจไม่นาน สะดวก รวดเร็ว

    หากท่านต้องการการบันทึกเป็นภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถแจ้งแพทย์ผู้ตรวจ เพื่อบันทึกลงในแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี ได้ (CD & DVD records) รวมทั้งส่งไฟล์ให้ทางโซเชียลมีเดีย หรือทางอีเมล์ได้

    นอกจากการอัลตราซาวด์แล้ว โรงพยาบาลศรีสุโขยังมีการสืบค้นด้านรังสีวิทยาทั่วไป (X-ray) ส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นระบบดิจิตัลทั้งหมด (เทคโนโลยีใหม่ โดยไม่ใช้แผ่นฟิล์ม) 

    หากต้องการไฟล์การตรวจ X-ray สามารถแจ้งแพทย์ได้ค่ะ

การอธิบายโดยใช้เทคโนโลยีประกอบ


ภายใต้นโยบาย การรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าใจง่าย
คำถามต่างๆที่ท่านสงสัย จะถูกทำให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ทันสมัย

นอกจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แล้ว โรงพยาบาลศรีสุโขยังลงทุนในส่วนหุ่นเสมือนจริงสำหรับระบบร่างกายต่างๆ ที่ทำให้คุณเห็นภาพสามมิติและเข้าใจกายวิภาคศาสตร์(Anatomy) กล่าวคือ เห็นภาพการทำงานและตำแหน่งอวัยวะภายในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย 
หรือปัญหาการฟ้องร้องในปัจจุบัน
มักเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน
หรือแพทย์ไม่เข้าใจในความรู้สึก/ความต้องการของผู้ป่วย
ดังนั้นหากจะให้การรักษาดำเนินไปได้ด้วยดีแล้ว
แพทย์ควรที่จะเข้าใจผู้ป่วย
ในทางเดียวกัน ผู้ป่วยควรเข้าใจแพทย์และสิ่งที่แพทย์แนะนำด้วย
ตลอดจนถึงรักษาบนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

"โรงพยาบาลศรีสุโข
พร้อมตอบคำถามสุขภาพ
ทุกปัญหาให้แก่คุณ"การรักษาและยาที่หลากหลาย


ด้วยประสบการณ์การให้การรักษามายาวนาน
ทักษะการรักษาและสูตรยา ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่สม่ำเสมอ
ในส่วนยา ทั้ง Local made หรือ Trade name ล้วนได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การรักษาด้วยยาเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยระดับหนึ่ง
นอกจากนั้นเราพร้อมให้คำแนะนำ ร่วมมือกับผู้ป่วยเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำอีก 
(Preventive medicine)


ยาที่แพงที่สุด ไม่ใช่ยาที่ดีเสมอไป

ยาที่ดี คือ ยาที่รักษาผู้ป่วยได้

และ ยาที่ดีที่สุด คือ 
การที่ผู้ป่วยและแพทย์ร่วมมือกันในการรักษา 
โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลการพัฒนาความรู้การแพทย์สม่ำเสมอ


ทีมแพทย์ โรงพยาบาลศรีสุโข 
มีการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
โดยจัดประชุมวิชาการระหว่างทีมแพทย์เป็นประจำทุกสัปดาห์
เพื่อแบ่งปันความรู้ในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุด

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์
และประสบการณ์ของแพทย์อาวุโสที่สืบทอดมาจากผู้ก่อตั้ง 
ร่วมกับการรักษาโดยอ้างอิง
หลักฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัย (Evidence-based medicine) 
ไม่ว่าจะเป็น วารสารทางการแพทย์ (Journal), 
แนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ทั้งในและต่างประเทศ 
ยังรวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ 
เช่น Up-to-date,Cochrane review เป็นต้น

ทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

"To cure sometimes, 

to relieve often,

to comfort always"

-Edward livingston-


ทีมแพทย์โรงพยาบาลศรีสุโข ยังเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ของ ราชวิทยาลัย สมาคม ต่างๆ ในประเทศไทย เป็นระยะ
เพื่ออัพเดตความรู้อย่างต่อเนื่อง ตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning)

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขภายในองค์กร 
มีการจัดตั้งการประชุมภายใน เฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพการให้บริการ
ภายใต้แนวคิดและการดำเนินตามรอยพ่อหลวงของเรา คือ

"การทำงานคือการปฏิบัติธรรม
การบริบาลทางการแพทย์เป็นไปเพื่อ
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ซึ่งมิได้เอาเปรียบผู้ป่วยหรือเห็นแต่ความร่ำรวย"
การสืบค้นทางโลหิตวิทยา เคมีโลหิต และอื่นๆ


โรงพยาบาลศรีสุโข มีการสืบค้นทางการแพทย์หลายชนิด
โดยแบ่งเป็นส่วนที่สืบค้นเอง และส่วนที่มีความร่วมมือกับองค์กรอื่น

สำหรับหลักการสืบค้นของโรงพยาบาลศรีสุโข เรายึดมั่นในหลักการ
Less is more กล่าวคือสืบค้นแต่จำเป็น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มารับบริการ และรวดเร็วไม่เสียเวลารอนาน

การสืบค้นที่มากเกินความจำเป็น (Over-investigation) เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่นำไปสู่ความไม่เข้าใจกันระหว่างแพทย์และผู้่ป่วยการสืบค้นที่ได้ผลรวดเร็วในเวลา 10 นาที ได้แก่
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การถ่ายภาพทางรังสีวิทยา (X-Ray)
 • การเจาะเลือดดูค่าการทำงานของไต (BUN, creatinine)
 • การเจาะเลือดดูค่ากรดยูริก (Uric acid)
 • การเจาะเลือดดูค่าไขมัน (Lipid profile) อันได้แก่ cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride
 • การเจาะค่าน้ำตาลในกระแสเลือด (Blood sugar, DTX)
 • การเจาะดูค่าความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit)

การสืบค้นอื่นๆ

 • การตรวจมะเร็งปากมดลูก ทั้งแบบวิธี PAP smear และ Thin-preparation ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
  โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศรีสุโข
  และสถาบันพยาธิวิทยาในจังหวัดเชียงใหม่
 • การส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (Pathology)
  ใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
 • การเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ ในรายการพิเศษอื่นๆ
  โดยทั่วไปใช้เวลาตั้งแต่ 1-7 วันทำการ เมื่อได้ผลแล้ว
  จะมีการแจ้งผู้รับบริการทันที

บริการรายงานผล


    ผลการตรวจทุกชนิดของโรงพยาบาลศรีสุโข ที่ต้องใช้เวลารอผล
เมื่อได้รับผลแล้วเราจะรายงานผล ทางโทรศัพท์, มือถือ, 
ทางโซเชียลมีเดีย, ทางอีเมล์ หรือ ทางไปรษณีย์ 
โดยไม่คิดค่าบริการในการรายงานผลเพิ่มเติมแต่อย่างใด