ข้อความต้อนรับ : Welcome message

สาส์นต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสุโข

Message from the Director

วิสัยทัศน์ การให้บริการ (มีนาคม 2560)

1. ให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม รวดเร็ว ประหยัด ให้แก่ผู้ป่วย

2. แนะนำการปฏิบัติตนที่เหมาะสม อธิบาย/สื่อสารให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ ภาวะที่เขาเป็นอยู่

3.หากการตรวจรักษาเพิ่มเติมบางอย่างไม่มีในที่นี้ สามารถแนะนำส่งต่อ ไปยังสถานบริการอื่นตามความเหมาะสม

1


โรงพยาบาล ศรีสุโข  ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้สนใจ ให้เกียรติ เข้ามาดูเวปของเรา

ผู้ป่วย ญาติ ทุกท่าน ที่มาขอคำแนะนำ  หรือเข้ารับการตรวจรักษา ก็เปรียบเสมือน ญาติพี่น้องของเรา


เราให้การตรวจรักษาด้วยความปรารถนาดี 

เห็นอก เห็นใจ ใส่ใจต่อความทุกข์ยากพื้นที่โฆษณา

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณ

2


จากประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานของเรา เราพยายามค้นคว้าหาวิธีการให้บริการที่เหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มารับบริการ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และปลอดภัย


เราใส่ใจต่อการรับฟังทุกปัญหาของผู้ป่วยและญาติ เพื่อช่วยหาทางออกในการตรวจ รักษา ดูแลรวมถึง

การอธิบายชี้แจงความเจ็บป่วย
 เพื่อการปฏิบัติตัวที่ดี เพื่อให้หายปกติโดยเร็ว
ป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง
และหากเป็นโรคที่ร้ายแรง การได้รับการรักษา
แต่เนิ่นๆก็ช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้น


3


เรามีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดๆ และให้การบริการที่ถูกหลักวิชา เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


เราดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ ไปจนถึง
ผู้สูงวัย ในโรคที่พบบ่อยเป็นส่วนใหญ่

ผู้ป่วยบางรายที่ต้องให้การตรวจพิเศษ หรือการดูแล
ที่พิเศษ ก็จะแนะนำไปยังสถาบันที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยบางรายที่เข้าพักรักษาที่เรา เรามีการให้บริการ
อินเตอร์เน็ทฟรี เพื่อการติดต่อที่ไร้พรมแดน ไปยังทั่วโลก  
และยังมี WiFi ให้บริการสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย


ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สนใจ และมอบความไว้วางใจให้เราได้ดูแล รักษา รวมถึงการให้คำปรึกษา


นพ.พัฒนัตถ์ ศรีสุโข ผู้อำนวยการ
email: pattanath@srisukho.com

ปี 2554
หน้าเว็บย่อย (1): Foreign languages
Comments