วิวัฒนาการและระดับของเทคโนโลยี 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 


           วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  หมายถึง การพัฒนาวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์นั้นอย่างต่อเนื่อง 


วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

วิวัฒนาการเทคโนโลยีสามารถแบ่งได้หลายแบบ โดยขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาจจะสรุปเกณฑ์ที่ใช้แบ่งได้ดังนี้

1. ระยะเวลา

2. ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี

3. ลักษณะของเทคโนโลยี

 1.วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่แบ่งตามระยะเวลา แบ่งได้ 4 ยุค คือ

1.1 ยุคโบราณ ยุคแรก ๆ ประมาณ 10,000 ปี ก่อนคริสตศักราช มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆต้องดิ้นรนหาอาหารด้วยการล่าสัตว์ เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด มนุษย์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ไม้ กระดูก ขนสัตว์ ใบไม้ หญ้า เพื่อการดำรงชีวิต

1.2 ยุคกลาง  เป็นยุคที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องกลไกต่าง ๆ เช่น ในประเทศจีน ใช้ระบบแม่แรงยกสิ่งของ (Hydraulic Engineering) เพื่อใช้กับสิ่งก่อสร้าง

1.3 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม  ยุคนี้เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เป็นยุคของเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)มีการสร้างกังหันลมและใช้พลังไอน้ำ สำหรับการทำงานของเครื่องจักรกล และการค้นพบความรู้เรื่องไฟฟ้าและเกิดการคิดค้นการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1.4 ยุคศตวรรษที่ 20  เป็นยุคของการบิน การส่งจรวด ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และระเบิดปรมาณู การประดิษฐ์ คิด ค้นวัสดุใหม่ ๆ

 2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีแบ่งตามความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี แบ่งได้ 2 ยุค คือ

2.1 ยุคแรก  เทคโนโลยีเกิดขึ้นพร้อมกับการมีมนุษยชาติ เป็นการสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อการยังชีพ โดยใช้วัสดุธรรมชาติใกล้ตัว

2.2 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม  เทคโนโลยียุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากมีการประดิษฐ์เครื่องจักรกลเพื่อใช้แทนแรงงานคนและพลังน้ำไหลตามธรรมชาติไปสู่ต้นกำลังการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม                             

3. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีแบ่งตามลักษณะของเทคโนโลยี แบ่งได้ 5 ขั้น คือ

1. ช่างฝีมือ (Handcraft)       2. ช่างกล (Mechanization)         3. ระบบเครื่องจักรโรงงาน (Mass production)

4. เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation)             5. สมองกล (Cybermation)

 ตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่

1. สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

2. ทรัพยากรในสังคม

3. จริยธรรมของสังคม

 ระดับและการจัดกลุ่มของเทคโนโลยี

ระดับของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่ใช้ในสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ

1) เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านหรือระดับพื้นฐาน (Low Technology)

2) เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology)

3) เทคโนโลยีระดับพื้นสูง (High Technology

เทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน

         ส่วนมากเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แต่เดิมตั้งแต่ยุคโบราณเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการยังชีพของชาวชนบทในท้องถิ่นมีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากธรรมชาติโดยตรงตลอดจนใช้แรงงานในท้องถิ่น มีการสืบทอดเทคโนโลยีต่อ ๆ กันมาพร้อมกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นอาจเรียกเทคโนโลยีระดับต่ำว่าเป็นเทคโนโลยีท้องถิ่น (Traditional technology ) อันจัดเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ ซึ่งผู้ที่มีความสามารถในระดับต่ำจำเป็นต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น ๆ อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อการดำรงชีวิต แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนถึงระดับแก้ไข ดัดแปลง เพียงแต่รู้หลัก

 เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology)

      เกิดจากการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีระดับต่ำหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านมาเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นมากยิ่งขึ้น ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นผู้มีความรู้ลึกซึ้ง เข้าใจระบบการทำงานและกลไก ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือให้กลับสภาพดีดังเดิมได้ นอกจากนี้จะต้องมีประสบการณ์เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสมควร นักพัฒนามีบทบาทอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีระดับกลางในการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้คนในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การผลิตอาหารโดยใช้ผลิตผลเหลือใช้จากการเกษตร การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อม การถนอมอาหาร การสร้างอ่างเก็บน้ำ และเครื่องขูดมะพร้าวเป็นต้น

เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology)

เป็นเทคโนโลยีที่ได้จากประสบการณ์อันยาวนาน มีความสลับซับซ้อน เพราะเป็นความสามารถในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งนับเป็นความสามารถในระดับสูงกว่าการแก้ปัญหาหรือแก้ข้อขัดข้องของเทคโนโลยีต้องรู้จักดัดแปลงเทคโนโลยีเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้นจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีระดับสูงนั้นอาจจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงมีการวิจัยทดลองอย่างสม่ำเสมอและมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น การผลิตอาหารกระป๋อง การคัดเลือกพันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ กะทิสำเร็จรูป ยู เอช ที และกะทิผง เป็นต้น


วิถีชีวิตกับเทคโนโลยี 

YouTube Video

                           มนุษย์มีการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่อดีตกาล ผ่านการดำรงชีวิตมาในรูปแบบต่างๆ
ตามยุคตามสมัยและมีการดำรงชีวิตในแต่ละยุค­ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นต้องมีการ­ประสบพบเจอกับเรื่องหรือปัญหาต่างๆ ทำให้มนุษย์เกิดการคิดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวล­า ทำให้มนุษย์มีพัฒนาการ เกิดความคิดประดิษฐ์ในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีมากมายตามยุคสมัยของมนุษย์ เทคโนโลยีเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากควา­มคิดและการพัฒนาขึ้นของมนุษย์

                      ความสำคัญของเทคโนโลยีกับชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งจะมีการใช้ประโยชน์หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการด้านต่างๆ เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ขอบคุณเนื้อหาและที่มา แหล่งศึกษาความรู้เพิ่มเติม แหล่งอ้างอิง : 

- youtube วิถีชีวิตกับเทคโนโลยี โดย napongza02
- https://sites.google.com/site/cngfifth/home/khwam-hmay-khxng-wiwathnakar
https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse/wiki/2e626/4_.html
http://my.dek-d.com/hierophant/blog/
https://www.scribd.com/doc/34173872
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.sby.ac.th%2Farticledownload.php%3Fid%3D9526&ei=51tOVLyoFcWrmAXJx4CYCA&usg=AFQjCNH4Ol24tL3ZgFT2YdnOmMktHeUezQใบงานที่ 1

หน่วยที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีคืออะไร

รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                            


คำสั่ง ให้นักเรียนอธิบายคำถามในแต่ละข้อต่อไปนี้ลงในสมุด

1. จงสรุปเกณฑ์ที่ใช้แบ่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่แบ่งตามระยะเวลา ได้กี่ยุค อะไรบ้าง

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีแบ่งตามลักษณะของเทคโนโลยี มีกี่ยุค ได้แก่อะไรบ้าง

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่อะไรบ้าง

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. ระดับของเทคโนโลยีที่ใช้ในสังคมแบ่งได้กี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĉ
chutima apilucksanapan,
Oct 27, 2014, 9:21 PM
Comments