กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 มิ.ย. 2561 23:29 Atchariya Sarnthoi แก้ไข แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เน้นการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12 มิ.ย. 2561 23:29 Atchariya Sarnthoi แนบ 35228498_1543814505726982_59829031872233472_n.jpg กับ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เน้นการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12 มิ.ย. 2561 20:59 Atchariya Sarnthoi สร้าง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เน้นการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12 มิ.ย. 2561 19:29 Atchariya Sarnthoi แนบ on3.jpg กับ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมโครงสร้างควบคุม รายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดย ครูอัจฉรา นิลทะวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
12 มิ.ย. 2561 19:29 Atchariya Sarnthoi สร้าง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมโครงสร้างควบคุม รายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดย ครูอัจฉรา นิลทะวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
11 มิ.ย. 2561 19:16 Atchariya Sarnthoi สร้าง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์3 (ส 22102) เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
11 มิ.ย. 2561 19:14 Atchariya Sarnthoi สร้าง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
6 มิ.ย. 2561 20:45 Achara-SN Niltawong แก้ไข วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา 1/2561
6 มิ.ย. 2561 20:44 Achara-SN Niltawong แก้ไข วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา 1/2561
4 มิ.ย. 2561 00:17 admin webadmin สร้าง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง พุทธธรรม นำชีวิตให้เป็นสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฃชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3 มิ.ย. 2561 22:35 Kru Alongkot Suttagarn แก้ไข ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3 มิ.ย. 2561 22:33 Kru Alongkot Suttagarn แนบ ปกนักเรียน1.jpg กับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
30 พ.ค. 2561 23:37 Atchariya Sarnthoi แก้ไข Strisrinan School
30 พ.ค. 2561 23:36 Atchariya Sarnthoi แนบ ff.png กับ Strisrinan School
30 พ.ค. 2561 23:35 Atchariya Sarnthoi สร้าง วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา 1/2561
22 พ.ค. 2561 21:09 Atchariya Sarnthoi แนบ CCF23052561_00004.jpg กับ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก การเกษตร
22 พ.ค. 2561 21:09 Atchariya Sarnthoi แนบ CCF23052561_00003.jpg กับ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก การเกษตร
22 พ.ค. 2561 21:09 Atchariya Sarnthoi แนบ CCF23052561_00002.jpg กับ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก การเกษตร
22 พ.ค. 2561 21:09 Atchariya Sarnthoi สร้าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก การเกษตร
21 พ.ค. 2561 22:29 Atchariya Sarnthoi แนบ CCF21052561_00002.jpg กับ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
21 พ.ค. 2561 22:29 Atchariya Sarnthoi แนบ CCF21052561_00001.jpg กับ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
21 พ.ค. 2561 22:29 Atchariya Sarnthoi แนบ CCF21052561_00000.jpg กับ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
21 พ.ค. 2561 22:29 Atchariya Sarnthoi สร้าง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
21 พ.ค. 2561 00:12 Atchariya Sarnthoi อัปเดต 33059909_2343232219254036_2805811970228355072_n.jpg
21 พ.ค. 2561 00:06 Atchariya Sarnthoi แนบ 33059909_2343232219254036_2805811970228355072_n.jpg กับ Strisrinan School

เก่ากว่า | ใหม่กว่า